Nieśmiertelna dusza - część #2: Ciało i dusza


W pierwszej części została przybliżona forma piekła i jego obraz ukazywany głównie w Nowym Testamencie. Przyjrzeliśmy się wersetom z wyrazami piekło z greckich tłumaczeń: hades i gehenna.

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEŚMIERTELNA DUSZA CZĘŚĆ 1]

KŁAMSTWO DIABŁA - NIGDY NIE UMRZECIE


Podczas stworzenia świata, Pan obdarzył Adama i Ewę życiem wiecznym. Wszystko było stworzone idealnie i wszystko było w oczach Boga bardzo dobre, nie tak jak jest to dziś, skalane grzechem, który na świat został przyniesiony przez człowieka.
 
"I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień szósty."
1 Księga Mojżeszowa 1:31


Gdy Ewa wraz z Adamem upadli, zjadając owoc poznania dobra i zła, wówczas został wprowadzony grzech na świat i tak na świat przyszła śmierć.

Diabeł przy kuszeniu Ewy dał jeden kłamliwy argument aby ją podejść by zgrzeszyła, który jest dzisiaj powtarzany w większości instytucji.
Tym kłamstwem jest zwrot "nigdy nie umrzecie", chodź Bóg ich przestrzegał i podkreślał, że umrą gdy zjedzą owoc z drzewa poznania dobra i zła.
 

"A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?
A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu,
Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli.
Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie,
Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło."

1 Mojżeszowa - Rodzaju 3:1-5


Diabeł użył swojej ulubionej sztuczki, czyli półprawdy, przemieszał prawdę z kłamstwem. Wpierw powiedział prawdę w postaci słów Boga którymi przestrzegł Adam i Ewę przed zjedzeniem owocu, po czym okłamał ich, ze nie umrą.

Bóg po całej tej sytuacji wykazał człowiekowi, że będzie teraz śmiertelny, wpierw umrze - zaśnie duchowo, a następnie gdy będzie niesprawiedliwy zostanie zniszczony podczas drugiej śmierci.
 

"W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz."
1 Mojżeszowa - Rodzaju 3:19

NIEŚMIERTELNOŚĆ - NAGRODĄ

Jak już wspomnieliśmy w pierwszej części [[SPRAWDŹ TEŻ: CZĘŚĆ 1] ,nieśmiertelność jest nagrodą przygotowaną dla uczniów Pana Jezusa, którą odziedziczymy pod czas zmartwychwstania sprawiedliwych w dniu Pańskim. Warunkową nieśmiertelność jako nagrodę dla uczniów i karę dla niesprawiedliwych w postaci zniszczenia i wiecznego oddzielenia od Boga Ojca i naszego Pana, można dostrzec w całym Piśmie Świętym.


"Wiem bowiem, że wydasz mnie na śmierć i do domu przeznaczonego dla wszystkich żyjących.
Do grobu jednak nie ściągnie swej ręki, choćby wołali, gdy będzie niszczyć."

Hioba 30:23-24"Błogosławieni, którzy strzegą sądu i czynią sprawiedliwość w każdym czasie.
Pamiętaj o mnie, PANIE, przez miłość do swego ludu; nawiedź mnie swoim zbawieniem;
Abym widział szczęście twoich wybranych, cieszył się radością twego narodu i chlubił się razem z twoim dziedzictwem."
Psalm 106:3-5


"I przywrócę ci twoich sędziów jak niegdyś, i twoich radców jak na początku. Potem nazywać cię będą grodem sprawiedliwości, miastem wiernym.
Syjon będzie odkupiony przez sąd, a ci, którzy się w nim nawrócą, przez sprawiedliwość.
Odstępców zaś oraz grzeszników spotka zagłada, a ci, którzy opuszczają Pana, zginą."

Izajasza 1:26-28


"Oto wszystkie dusze są moje, tak dusza ojca, jak i dusza syna jest moja. Dusza, która grzeszy, ona umrze.
Lecz jeśli człowiek jest sprawiedliwy i wykonuje sąd i sprawiedliwość;
I nie jadał na górach, nie podnosi swych oczu ku bożkom domu Izraela ani nie hańbił żony swego bliźniego, ani nie zbliżał się do kobiety podczas jej nieczystości;
Nikogo nie uciskał, zwracał zastaw dłużnikowi, nie popełnił grabieży, dawał swój chleb głodnemu i przyodziewał nagiego szatą;
Nie uprawiał lichwy i nie brał odsetek, odwracał swą rękę od nieprawości i sprawiedliwy sąd wykonywał między jednym człowiekiem a drugim;
Postępował według moich ustaw i przestrzegał moich sądów, czyniąc to, co prawe – ten jest sprawiedliwy, na pewno żyć będzie, mówi Pan BÓG."

Ezechiela 18:4-9


"Twoja ręka znajdzie wszystkich twoich wrogów; twoja prawica dosięgnie wszystkich, którzy cię nienawidzą.
Uczynisz ich jakby piecem ognistym w czasie twego gniewu; PAN w swojej zapalczywości pochłonie ich, a ogień ich strawi."

Psalm 21:8-9


DUSZA NIEROZŁĄCZNA OD CIAŁA

Już na samym początku Biblii w księdze Rodzaju możemy przeczytać, że człowiek został ulepiony z prochu ziemi (ciało) a następnie Pan dał tchnienie (ducha) człowiekowi i wtedy człowiek stał się istotą żywą. 
 
 
"Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą."
1 Mojżeszowa - Rodzaju 2:7


W porównaniu do tego co prezentują nie które instytucje i organizacje, Biblia przedstawia nierozerwalną integrację duszy i ciała.

Jeżeli dusza była by nieśmiertelna to dlaczego potrzebowała by zmartwychwstania? Przecież mogła by od razu odbywać wieczną karę w ogniu lub wieczne życie, lecz BÓG przez Pismo Święte wykazuje nam zmartwychwstanie sprawiedliwych czy też niesprawiedliwych, jest to wskazanie na integralną łączność ciała z duszą.


"I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.
Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.
Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat."

Objawienie Jana 20:4-6


Jeżeli dusza jest nieśmiertelna i nadal jest żywa, to czemu musi czekać na dzień sądu? Przecież od razu by mogła odbyć osąd. Odpowiedź jest prosta, dusza wpada w taki stan jaki jest przed narodzeniem.
[SPRAWDŹ TEŻ: ŚMIERĆ CIELESNA - SEN DUCHOWY]


"Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi."
2 List Piotra 3:7


"A to jest wola Ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym.
I to jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym."

Ewangelia Jana 6:39-40


"Twoi umarli ożyją, wraz z moim trupem powstaną. Ocućcie się i śpiewajcie, wy, którzy spoczywacie w prochu! Twoja rosa bowiem będzie jak rosa na ziołach, a ziemia wyda umarłych."

Izajasza 26:19Odpowiedź jest również w natchnionej księdze:


"Grób bowiem nie wysławia cię ani śmierć cię nie chwali.
Ci, którzy w dół zstępują, nie oczekują twojej prawdy.
Żywy, żywy będzie cię wysławiać jak ja dzisiaj.
Ojciec oznajmi dzieciom twoją prawdę."
Księga Izajasza 38:18-19


"W śmierci bowiem nie ma pamięci o tobie,
a w grobie któż cię będzie wysławiać?"
Psalm 6:5


"Jaki pożytek z mojej krwi, gdybym zstąpił do dołu?
Czy proch będzie cię chwalić?
Czy będzie głosić twoją prawdę?"
Psalm 30:9


"Żyjący bowiem wiedzą, że umrą, ale umarli o niczym nie wiedzą
i nie mają już żadnej zapłaty, gdyż pamięć o nich uległa zapomnieniu."
Księga Kaznodziei 9:5


"Wszystko, cokolwiek twoja ręka postanowi czynić,
czyń z całej swojej siły; nie ma bowiem żadnej pracy ani zamysłu,
ani wiedzy, ani mądrości w grobie, do którego zmierzasz."
Księga Kaznodziei 9:10


Na zakończenie można pokazać rozumowanie tej kwestii przez jednego z Apostołów, który był świadomy co się dzieje po śmierci cielesnej, znał Pisma i wiedział, że dusza trafia do szeolu (z hebrajskiego) czy hadesu (z greckiego), dla Piotra nie było to żadną tajemnicą, zdawał sobie sprawę o nierozerwalności ciała i duszy, nakreślił to bardzo wyraźnie podczas święta pięćdziesiątnicy gdzie cytował Psalm 16:


"Dlatego rozweseliło się moje serce i rozradował się mój język, a także moje ciało będzie spoczywać w nadziei.
Nie zostawisz bowiem mojej duszy w piekle i nie dasz swojemu Świętemu doznać zniszczenia."

Dzieje Apostolskie 2:26-27


"Dlatego cieszy się moje serce i raduje się moja chwała, a moje ciało będzie spoczywać bezpiecznie.
Nie zostawisz bowiem mojej duszy w piekle ani nie dopuścisz swemu Świętemu doznać zniszczenia."

Psalm 16:9-10


ŚMIERĆ OZNACZA KONIEC


Tak jak ukazaliśmy wam wieczne potępienie w pierwszej części na podstawie drugiej śmierci i znaczeń w językach oryginalnych, tak dzisiaj mogliśmy sobie nakreślić nie tylko kłamstwo diabła, ale również ukazać, że dusza jest integralną częścią ciała, co za tym idzie, to już jest samym w sobie dowodem na to, że dusza w swojej naturze jest śmiertelna. Tak jak BÓG daje tchnienie (duszę) tak i ją odbiera. W taki sposób wiernych obdarzy życiem wiecznym, a niesprawiedliwym wieczną śmierć.
 
 
"Oto wszystkie dusze są moje, tak dusza ojca, jak i dusza syna jest moja. Dusza, która grzeszy, ona umrze."
Ezechiela 18:4


Zapraszamy do następnych i poprzednich części serii:

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEŚMIERTELNA DUSZA CZ.2 - PIEKŁO I DRUGA ŚMIERĆ]
[SPRAWDŹ TEŻ: NIEŚMIERTELNA DUSZA CZ.3 - ANIHILACJA WSZYSTKICH WROGÓW]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz