Czym jest Chrześcijaństwo?

Czym jest Chrześcijaństwo?

Czym jest Chrześcijaństwo?

Kim jest chrześcijanin lub czym jest chrześcijaństwo?
Czy drogi czytelniku szukałeś kiedyś odpowiedzi na te pytania?

Znacząca większość ludzi wyciera chrześcijaństwem wszystkie brudy, porównując wiarę płynącą z Nowego Przymierza do katolicyzmu czy innych religii, które nie mają nic wspólnego z prawdziwą nauką Jezusa Chrystusa.
Ludzie mylą obrządki, kulty, sakramenty i inne rytuały religijne z wolnością od grzechu jaką przyniósł Mesjasz.


CZYM JEST CHRZEŚCIJAŃSTWO?Wielu osób przyjmie ze zdziwieniem znaczenie słowa chrześcijanin, dla innych nie będzie to nowa informacja:

Chrześcijanin - Christianos (STRONG 5546) - związany z Chrystusem.

W tym miejscu warto wspomnieć jak różnorodne stwierdzenia można usłyszeć o pochodzeniu słowa "chrześcijanin".

W Polskim społeczeństwie spotkaliśmy ludzi łączących chrzest wodny ze znaczeniem słowa opisującym ucznia Pana Jezusa, dla innej grupy ludzi oznacza warstwę religijną instytucji i organizacji, a znajdą się tacy którzy uznają słowo chrześcijanin jako obelgę dla osoby podążającej za Chrystusem.

[SPRAWDŹ TEŻ: CHRZEST WODNY]

Jak możemy przeczytać powyżej, pochodzenie tego słowa wywodzi się z języka greckiego i określa ucznia Pana Jezusa jako związanym z Nim. Jeżeli jesteśmy powiązani z Chrystusem to nie można go uznawać za obraźliwy zwrot. Takie osoby powinny przyjmować to jako komplement.

Pierwszy raz nazwano tak uczniów w Antiochii i nie miano to na celu kogoś obrażać, a raczej określić przynależność czy pochodzenie: 


"A gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. Przez cały rok zbierali się z tym kościołem i nauczali wielu ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy uczniów nazwano chrześcijanami."
Dzieje Apostolskie 11:26


Tak samo władca Agryppa użył zwrotu chrześcijanin do Pawła, gdy ten zeznał przed nim swoja "winę".


"Czy wierzysz, królu Agryppo, prorokom? Wiem, że wierzysz.
Wtedy Agryppa powiedział do Pawła: Niemal przekonałeś mnie, żebym został chrześcijaninem.
Ale Paweł powiedział: Dałby Bóg, abyś i niemal, i całkowicie nie tylko ty, ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się takimi, jakim ja jestem, z wyjątkiem tych więzów."

Dzieje Apostolskie 26:27-29


Po raz ostatni zwrot chrześcijanin w Piśmie Świętym został użyty przez Piotra w jego pierwszym liście, gdzie opisuje on, że uczniowie Pana Jezusa będą uciskani w ciele jak sam Chrystus cierpiał.


"Nikt z was niech nie cierpi jednak jako morderca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw.
Lecz jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, niech raczej chwali Boga z tego powodu.
Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego, a jeśli rozpoczyna się od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni ewangelii Bożej?
A ponieważ sprawiedliwy z trudnością będzie zbawiony, gdzie się znajdzie bezbożny i grzesznik?
Tak więc ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Boga, niech powierzają swoje dusze jemu jako wiernemu Stwórcy, dobrze czyniąc."

1 List Piotra 4:15-19Jeżeli Piotr napisał w liście, że jako chrześcijanie możemy cierpieć i z tego powodu mamy chwalić Boga, to słowo "chrześcijanin" nie ma prawa być wyrazem uniżającym uczniom Chrystusa.


CHRZEŚCIJAŃSTWO TO NIE RELIGIA!Katolicyzm, Prawosławie, Protestanci, Świadkowie J. i wiele innych instytucji od nazywania się chrześcijanami nimi się nie staną.


To tak jak by nazywać się milionerem nie mając pieniędzy.


"W Chrystusie Jezusie bowiem ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale nowe stworzenie."
List do Galacjan 6:15


Ludzie którzy wchodzą do instytucji próbują na siłę dopasować się do nauk serwowanych w kościołach, zamiast oddać się prowadzeniu Chrystusowi  i Jego nauce, którą możemy odnaleźć w Piśmie Świętym.
Wiele osób nie próbuje szukać informacji w Biblii, a zamiast tego słucha bezkrytycznie ludzi przemawiających na mównicy.

Każdy zanim będzie próbował dopasować się do innych, wpierw powinien poznać wolę Boga, bo dzięki wypełnianiu woli Pana stajemy się posłusznymi dziećmi Bożymi.

[SPRAWDŹ TEŻ: CZY JESTEŚ DZIECKIEM BOŻYM?]

Wszystkie instytucje potrzebują ludzi aby mogły istnieć.

Chrystus Jezus nie założył żadnej religii a co za tym idzie nie założył żadnej instytucji. W Bogu jest wolność od grzechu, od religijności, świąt itp.
Wszystkie obrzędy jakie istniały pod Starym Przymierzem, nie mają prawa bytu w Nowym Przymierzu, tak samo żadne nowe nie powstały.


"A to z powodu wprowadzonych fałszywych braci, którzy się wkradli, aby wyszpiegować naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas zniewolić.
Nie ustąpiliśmy im ani na chwilę i nie poddaliśmy się, aby pozostała wśród was prawda ewangelii."

List do Galacjan 2:4-5


"Bo wy, bracia, zostaliście powołani do wolności, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale z miłości służcie jedni drugim."
List do Galacjan 5:13


Przyrównując instytucje do chrześcijaństwa jest niepoprawne i wskazujące na brak znajomości Biblii.

Patrząc w naszym kraju na najbardziej popularną religie jaką jest Katolicyzm, możemy dostrzec puste rytuały, "klęknij, powstań". Wmawiają wiernym instytucji, że muszą jeść opłatek (hostię) bo w innym przypadku, będą płonąć wieczność w ogniu piekielnym. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z Biblią, robią z ludzi niewolników i uzależniają od siebie, jak typowa sekta. Większość instytucji działa w sposób uzależniający wiernych od siebie.
Zasada i działanie jest podobne, lecz każda instytucja ma swój sposób na uzależnienie wyznawców.

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEŚMIERTELNA DUSZA: CZ.1 PIEKŁO I DRUGA ŚMIERĆ]
[SPRAWDŹ TEŻ: NIEŚMIERTELNA DUSZA: CZ.2 CIAŁO i DUSZA]

RÓŻNICE MIĘDZY RELIGIAMI A CHRZEŚCIJAŃSTWEMPorównując Pismo Święte z naukami serwowanymi przez instytucję, to dwa różne światy. Przykładowo
w Biblii jest przedstawiony totalny zakaz czczenia figur lub czynienia z nich elementów kultu, lecz na co dzień możemy dostrzec tą praktykę w Katolicyzmie i Prawosławiu.

Jest to tak zwany grzech bałwochwalstwa:

[SPRAWDŹ TEŻ: ZŁOTY CIELEC KATOLICYZMU]


"A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł:
Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.
Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek,
co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego,
co jest w wodzie pod ziemią."

II Mojżeszowa - Wyjścia 20:1-4


"Nie będziecie czynili sobie bałwanów ani stawiali sobie podobizny rzeźbionej, ani kamiennych pomników, ani też umieszczali kamiennych obrazów w ziemi waszej, by im się kłaniać; gdyż Ja, Pan, jestem Bogiem waszym."
III Mojżeszowa - Kapłańska 26:1


"Dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce.
Podając się za mądrych, zgłupieli;
I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów.
Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwości ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą.
Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie, i służyli jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen."

List do Rzymian 1:21-25


Spowiedź uszna która jest praktykowana w Katolicyzmie, Prawosławiu i u części Protestantów (Luteranie) nie ma również nic wspólnego z Biblią i jej przesłaniem.
W Piśmie Świętym odpuszczanie grzechów płynie z łaski Chrystusa, który odpuści grzech Jego uczniom, pod warunkiem, że nie będziemy trwać w swoich nieprawościach.
Dobrym przykładem osoby spowiadającej się przed Bogiem jest król Dawid, który nie chodził do żadnych kapłanów, nie modlił się przed figurami, ani do zmarłych lecz jego wyznanie grzechu odbywało się przed samym Stwórcą.


"I rzekł im: Jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać
I że, począwszy od Jerozolimy, w imię jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów."
Ewangelia Łukasza 24:46-47


"Psalm Dawida. Pieśń pouczająca. Błogosławiony ten, komu przebaczono występek, komu grzech zakryto.
Błogosławiony człowiek, któremu PAN nie poczytuje nieprawości i w którego duchu nie ma podstępu.
Gdy milczałem, moje kości schły od moich całodziennych narzekań.
We dnie i w nocy bowiem ciążyła na mnie twoja ręka, usychałem jak podczas letniej suszy. Sela.
Wyznałem ci swój grzech i nie kryłem mojej nieprawości. Powiedziałem: Wyznam moje występki PANU, a ty przebaczyłeś nieprawość mego grzechu. Sela.
Dlatego do ciebie będzie się modlił każdy pobożny w czasie, gdy można cię znaleźć; nawet w czasie powodzi wielkich wód, one go nie dosięgną.
Ty jesteś moim schronieniem, zachowasz mnie od ucisku; otaczasz mnie pieśniami wybawienia. Sela.
"
Psalm 32:1-7


Religijność jest spaczeniem łaski Jezusa Chrystusa, jest niewolą od ludzi. Kościół w Biblii bazował na zborach domowych i patrząc na zepsucie jakie panuje w instytucjach i organizacjach wskazuje, że zdrowym i prawdziwym kościołem jest zgromadzenie domowe.

[SPRAWDŹ TEŻ: ZBÓR DOMOWY]


"Drogoście kupieni; nie stawajcie się niewolnikami ludzi."
1 List do Koryntian 7:23


Kolejnym kłamstwem jakie możemy wymienić, jest fałszywa nauka Świadków J. którzy twierdzą, że Pan Jezus jest archaniołem Michałem, a nie Wszechmogącym Bogiem, którym był przed zejściem na ziemie i jest Nim nadal po zmartwychwstaniu.

[SPRAWDŹ TEŻ: CZY PAN JEZUS TO ARCHANIOŁ MICHAŁ?]


"Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało.
W nim było życie, a życie było światłością ludzi.
A ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła.
Był człowiek posłany od Boga, któremu na imię było Jan.
Przyszedł on na świadectwo, aby świadczyć o tej światłości, by wszyscy przez niego uwierzyli.
Nie był on tą światłością, ale przyszedł, aby świadczyć o tej światłości.
Ten był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat.
Był na świecie, a świat został przez niego stworzony, ale świat go nie poznał.
Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli.
Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w jego imię;
Którzy są narodzeni nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga.
A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy."

Ewangelia Jana 1:1-14


Katolicy za to głoszą skrajnie odwrotną tezę i próbują robić z Pana Jezusa Boga gdy był na ziemi, co oczywiście nie jest prawdą. Bóg przez swoje Pismo Święte mówi nam, że Pan Jezus wyrzekł się swojej Boskości na czas pobytu z ludźmi. Jedynie brak grzechu na sumieniu odróżniało Chrystusa od reszty ludzkości.


"Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie;
Który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież;
Lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi;
A z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej."
List do Filipian 2:5-8


Na podstawie tej tezy, Katolicy zbudowali dogmat "matki Bożej", która nie ma nic wspólnego z Biblią i jej przekazem. Podobne nauki snuje Prawosławie, również Protestanci nie odrzucili tego przydomku który został nadany Marii.
Boga nikt nie stworzył, bo to On powołał całe stworzenie swoim słowem do istnienia. 

[SPRAWDŹ TEŻ: DOGMATY MARYJNE: "MATKA BOŻA"]
[SPRAWDŹ TEŻ: KTO STWORZYŁ BOGA?]
[SPRAWDŹ TEŻ: DOWODY NA MŁODY WIEK ZIEMI]
[SPRAWDŹ TEŻ: ŚWIAT Z PRZED POTOPU CZ.1]
[SPRAWDŹ TEŻ: ŚWIAT Z PRZED POTOPU CZ.2 "OLBRZYMY"]


"A tłum siedział wokół niego. I powiedzieli mu: Oto twoja matka i twoi bracia są przed domem i szukają cię.
Lecz on im odpowiedział: Któż jest moją matką i moimi braćmi?
A spojrzawszy po tych, którzy siedzieli wokół niego, powiedział: Oto moja matka i moi bracia!
Kto bowiem wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, moją siostrą i moją matką."
Ewangelia Marka 3:32-35


"A gdy on to mówił, pewna kobieta spośród zgromadzonych powiedziała do niego donośnym głosem: Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś!
On zaś odpowiedział: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go."
Ewangelia Łukasza 11:27-28Problemem instytucji czy organizacji jest kultywowanie człowieka i ludzkich nauk płynących od przywódców jak pastorzy, ciała kierownicze itp. Katolicy robią z papieża nadczłowieka, z ludzi umarłych tworzą półbogów, którzy mogą człowieka wysłuchiwać i wstawiać się za nimi u Boga.

[SPRAWDŹ TEŻ: ŚMIERCI CIELESNA CZYLI SEN DUCHOWY]
[SPRAWDŹ TEŻ: POCHWYCENIE KOŚCIOŁA]

Taki sam problem mają w innych instytucjach, przykładowo Adwentyści dnia siódmego polegają na Elen White i jej naukach, twierdząc, że są napisane pod natchnieniem Ducha Świętego tak jak 66 ksiąg Biblii. Podobnie sprawa się ma ze Świadkami którzy w taki sam sposób wywyższają założyciela ich organizacji oraz wywyższają czasopismo "Strażnica"."Wniwecz obracając słowo Boże przez waszą tradycję, którą przekazaliście. I wiele innych tym podobnych rzeczy czynicie."
Ewangelia Marka 7:13


Ja dałem im twoje słowo, a świat ich znienawidził, bo nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata.
Nie proszę, abyś zabrał ich ze świata, ale abyś zachował ich od złego.
Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata.
Uświęć ich w twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą.
Ewangelia Jana 17:14-17


Instytucje próbują również manipulować wydaniami Biblii dodając księgi do Starego Testamentu. Starają się w ten sposób przepychać swoje fałszywe dogmaty i nauki. W tym temacie przodują Prawosławni lecz Katolicy nie wiele im ustępują. Mieliśmy okazję już przybliżyć wydanie Biblii Tynieckiej potocznie nazywanej Tysiąclatką która jest używana w kościele Katolickim.
Opisujemy w tym temacie jak Katolicy próbowali sprawnie wmieszać apokryficzne księgi w Tanach by podpierać Biblią swoje dogmaty takie jak czyściec, heroizm Marii, modlitwy za zmarłych i parę innych.
Bóg pilnuje swojego Pisma Świętego i jak zapowiedział, że co by chciano ukryć będzie ujawnione.
Najgorszy przykład dają Świadkowie J. którzy fałszują Pismo Święte by uniżyć Chrystusowi i zrobić z Niego stworzenie a nie Boga. 

[SPRAWDŹ TEŻ: RECENZJE WYDAŃ BIBLII: CZ.1 "TYSIĄCLATKA" ]
[SPRAWDŹ TEŻ: JEZUS - SYN BÓG YHVH]
[SPRAWDŹ TEŻ: WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - POGAŃSKIE ŚWIĘTO]

Kolejną obciążającą kwestią wszystkich instytucji i organizacji jest przyzwolenie na trwanie w grzechu. Tutaj nie ma żadnych wyjątków bo możemy takie zachowania odnaleźć od Protestantów po Katolików. Wszyscy pozwalają trwać w grzesznych czynnościach, żyjąc jak bezbożny świat. Sami mieliśmy okazję poznać to na własnej skórze jako młodzi chrześcijanie szukający swojego miejsca i wędrujący od kościoła do kościoła, widząc przy tym jak różnią się nauki Boga, z tym co prezentują zgromadzenia.

Pan pokazał nam, że nie tędy droga do Jego domu i dam nam społeczność w kościele domowym,  jest to mała społeczność, ale opierająca się tylko i wyłącznie na Biblii. Nie jesteśmy sobie anonimowi tak jak w dużych zgromadzeniach ma to miejsce, nie musimy na papierze przynależeć do organizacji, nikt się nie wywyższa, bo każdy jest bratem i siostrą, tak jak nas pouczał Chrystus. Jesteśmy prawdziwą rodziną.


[SPRAWDŹ TEŻ: ZBÓR DOMOWY]
[SPRAWDŹ TEŻ: JAK WYGLĄDA NIEBO DLA ZBAWIONYCH]


"Wtedy zaczniecie mówić: Jedliśmy i piliśmy z tobą, i nauczałeś na naszych ulicach.
A on powie: Mówię wam, nie znam was i nie wiem, skąd jesteście; odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość.
Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a samych siebie wyrzuconych precz.
I przyjdą inni ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa, i zasiądą za stołem w królestwie Bożym.
Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi."
Ewangelia Łukasza 13:26-30


Tak można wymieniać bez końca, bo tego typu nauk jest naprawdę wiele, które kłócą się z nieomylnym Pismem Świętym. 


[SPRAWDŹ TEŻ: NIEOMYLNE PISMO ŚWIĘTE]


PROŚBA DO CZYTELNIKA


Drogi czytelniku, dlatego z całego serca, prosimy cię, jeżeli nie znasz Pisma Świętego to nie przyrównuj religii do wiary w żywego Boga.

Bóg i religie to dwa różne światy.

Najlepiej gdyby każdy sam wziął Biblię i przekonał się co głosi Chrystus przez Ewangelię. Wówczas możesz bardzo się zdziwić i zobaczyć jak świat został zmanipulowany przez diabła i jaką dokonał zasadzkę na ludzkie dusze. Każdy może zostać chrześcijaninem i mieć żywą społeczność z Ojcem i Synem. 


"Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną.
Temu, kto zwycięży, dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na jego tronie."
Objawienie Jana 3:20-21


[SPRAWDŹ TEŻ: JAK ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE W 7 KROKÓW]

Jeżeli nie macie Pisma Świętego, a chcielibyście zacząć studiować słowo, możemy dać każdemu darmowy egzemplarz, napisz do nas na maila: duchowepogotowielodz@gmail.com    


Niebo naprawdę - obalenie mitów

Niebo naprawdę - obalenie mitów

Niebo naprawdę - obalenie mitów

Prawie wszyscy słyszeli o drodze do nieba i piekła. Tak naprawdę znacząca większość ludzi na świecie nie zna prawdziwej nagrody obiecanej przez Boga - Nowego Jeruzalem.


KŁAMSTWO DIABŁA VS RZECZYWISTOŚĆGarść różnych instytucji wmawia ludziom, że kara w ogniu jeziora i siarki będzie trwała wieczność, co oczywiście nie ma potwierdzenia w nieomylnym Piśmie Świętym.

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEŚMIERTELNA DUSZA: PIEKŁO I DRUGA ŚMIERĆ]

O niebie nie zbyt wiele ludzi opowiada, w większości przypadków wiedza kończy się na kwestii życia wiecznego, ale nie znają Dobrej Nowiny przyniesionej przez Pana Jezusa Chrystusa.

Biblia uchyla nam rąbek tajemnicy o nagrodzie która czeka prawdziwych chrześcijan, oczywiście nie ma to żadnego powiązania z tym co świat nam przedstawia o tej pięknej nagrodzie.


Nie raz słyszeliście czy też widzieliście prześmiewcze kreskówki ukazujące Boga jako siwego dziadka w niebie, a wokół latające kupidynki.

Według tego samego schematu ukazywane jest życie w niebie, w którym mielibyśmy grać na harfach wraz z
aniołkami przypominającymi malutkie dzieci, aż na wieczność.

Wielbienie Boga na instrumentach jest czymś pięknym i będzie to jeden z elementów uwielbienia Pana w nowej rzeczywiści, ale cała fikcja kreowana przez artystów czy też ateistów próbujących dyskredytować piękno zbawienia, nie ma nic wspólnego z tym, co Bóg przygotował dla Jego sprawiedliwych.

Kłamstwo które tworzy diabeł ma ukazać ludziom fałszywy obraz Boga który by miał być nudnym starcem. Życie wieczne z Panem miało by być prostolinijne i monotonne. Diabeł wprowadził to kłamstwo w ludzkie głowy, po przez
Hollywoodzkie filmy, a ludzie wolący fikcję telewizyjną niż Biblijną prawdę, upodobali sobie kłamstwo zamiast żywego Chrystusa z Jego Dobrą Nowiną.


"Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa."
Ewangelia Jana 8:44


Smutne jest to jak wielu ludzi zawierzyło tym kłamstwom a nie samemu Bogu.
Z drugiej strony przez różne religie, instytucje i organizacje które doprowadzają do ciągłego podziału i szerzenia dezinformacji, mieszają ludziom w głowie w której i tak mają już skrzywiony obraz życia wiecznego.

My również kiedyś szukaliśmy Boga w instytucjach, lecz dzięki Panu który dał nam zobaczyć od środka ich działanie, które odbiega od Biblijnej rzeczywistości. Bóg prowadzi nas drogą którą kroczymy w społeczności z Synem i Ojcem.

Dzisiaj jesteśmy członkami domowej wspólnoty, na wzór pierwszych zborów domowych przedstawiany w Piśmie Świętym, nie posiadamy żadnych struktur, ani nikt nie jest lepszy ani gorszy, wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami a naszym Nauczycielem jest Chrystus.

[SPRAWDŹ TEŻ: ZBORY DOMOWE]


Gdy nastąpi moment pochwycenia dla zbawionych, otrzymają nowe nieśmiertelne ciała.


"Tak też jest ze zmartwychwstaniem umarłych. Sieje się ciało w zniszczalności, a jest wskrzeszane w niezniszczalności;
Sieje się w niesławie, a jest wskrzeszane w chwale, sieje się w słabości, a jest wskrzeszane w mocy"

1 List do Koryntian 15:42-43


Za nim sprawiedliwi zamieszkają w Nowym Jeruzalem nastąpi królowanie wraz z Chrystusem na ziemi którą znamy, jednak będzie ona przypominała tą z przed upadku Adama i Ewy.
Gdy minie tysiąc lat diabeł, demony i wszyscy niesprawiedliwi zostaną osądzeni i zniszczeni. Po sądzie Bożym, Bóg stworzy nową ziemię i nowe niebo na którym da zamieszkać sprawiedliwym w złotym mieście zwanym Nowym Jeruzalem.

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEŚMIERTELNA DUSZA: PIEKŁO I DRUGA ŚMIERĆ][SPRAWDŹ TEŻ: POCHWYCENIE KOŚCIOŁA]


"I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma."
Objawienie Jana 21:1


Brzmi to całkiem interesująco, lecz to jest jedynie wierzchołek góry lodowej, która nie zatopi Titanica, lecz da życie z Bogiem Ojcem i Synem Bożym na wieki wieków.
Prócz tego, że materialnie nie będzie już aktualnej rzeczywistości, całe zło które dzisiaj możemy widzieć i cały grzech będzie przeszłością, ludzie będą okazywać sobie zawsze miłość i wszyscy będą braćmi i siostrami. 


"I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.
I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi.
I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.
I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.
I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota.
Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem."

Objawienie Jana 21:2-7


To co możemy usłyszeć w telewizji, w większości bajek, książkach i wielu innych, nie przypomina ewangelii zbawienia którą objawił nam Jezus Chrystus.


ŻYCIE W HARMONII BEZ GRZECHUAktualnie przez człowieka cały świat jest przepełniony grzechem, który przez swoje nie posłuszeństwo skazał całe stworzenie na przekleństwo. Przez Adama i Ewę dzisiaj mamy na świecie śmierć, choroby, przemoc, wojny i wszelkie zło jakie nas otacza, Bóg stworzył świat, bez grzechu, nieskazitelny.

[SPRAWDŹ TEŻ: DOWODY NA MŁODY WIEK ZIEMI]

W nowej rzeczywistości już nie będzie wojen!


[SPRAWDŹ TEŻ: RATUJ SWOJĄ DUSZĘ - NADCHODZI III WOJNA ŚWIATOWA]


"Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej."
Izajasza 2:4


Na początku stworzenia za nim pierwsi ludzie upadli, natura była perfekcyjna, to co dzisiaj oglądamy jest zgliszczami które pozostały po potopie, który odbył się ponad 4 tys lat temu. Wówczas zwierzęta żyły w harmonii i nie zabijały się wzajemnie, sprawiedliwi będą mogli tego doświadczyć już podczas tysiącletniego królestwa. 
[SPRAWDŹ TEŻ: ŚWIAT Z PRZED POTOPU CZ.1 ]
[SPRAWDŹ TEŻ: ŚWIAT Z PRZED POTOPU CZ.2]


"I wilk będzie przebywał z barankiem, a lampart będzie leżał przy koźlęciu; także cielę i młody lew, i tuczne bydło będą razem; a małe dziecko będzie je prowadziło.
Krowa i niedźwiedzica razem będą się pasły, ich młode będą leżały razem, a lew, jak wół, będzie jeść słomę.
Niemowlę będzie się bawić nad jamą żmii; a dziecko włoży swą rękę do nory jadowitego węża."

Izajasza 11:6-8Na nowej ziemi jaką stworzy Bóg dla dzieci Bożych, już nie będą doskwierać choroby, nie doskonałości i ułomności ciała które tutaj nas - ludzi, dotykają przez grzech, który został zrodzony w ogrodzie Eden przez nieposłuszeństwo pierwszej pary.
W tym pięknym obiecanym czasie, nie będzie już ludzi okrutnych, złych, niesprawiedliwych, bo grzech i jego powinności zostaną usunięte, a wierni Boga dostąpią wielkiej nagrody, żyjąc w nowej rzeczywistości w której nigdy nie będzie już nudy.

[SPRAWDŹ TEŻ: LUDZIE KOŃCA CZASÓW]


"Czyż nie w bardzo krótkim czasie Liban obróci się w pole, a pole będzie uważane za las?
Tego dnia głusi usłyszą słowa księgi, a oczy ślepych przejrzą z mroku i ciemności.
Cisi jeszcze bardziej się rozweselą w PANU, a ubodzy spośród ludzi rozradują się w Świętym Izraela.
Gdyż nastanie kres dla okrutnika, zniszczeje szyderca i zostaną wytępieni wszyscy, którzy czyhają na nieprawość;
Którzy obwiniają człowieka za słowo, zastawiają sidło na tego, który ich strofuje w bramie, i bez powodu doprowadzają sprawiedliwego do upadku.
Dlatego tak mówi PAN, który odkupił Abrahama, o domu Jakuba: Jakub już więcej nie zazna wstydu ani jego twarz już nie zblednie."

Izajasza 29:17-22


"Oczy patrzących nie będą zaćmione i uszy słuchających będą uważnie słuchać.
Serce pochopnych zrozumie wiedzę, a język jąkających się będzie mówić pewnie i wyraźnie.
Nieszlachetnego nie będą już nazywać szlachetnym ani o skąpym nie powie się, że jest szczodry;
Nieszlachetny bowiem mówi nikczemnie i jego serce obmyśla nieprawość, aby postępował obłudnie i mówił przeciwko PANU przewrotnie, by wyniszczył duszę głodnego i spragnionego pozbawił napoju."

Izajasza 32:3-6


"Będzie się weselić z tego pustkowie i spieczona ziemia, pustynia rozraduje się i zakwitnie jak róża.
Bujnie zakwitnie i rozweseli się w radości i wśród okrzyków. Chwała Libanu będzie jej dana, ozdoba Karmelu i Szaronu. Ujrzą chwałę PANA i wspaniałość naszego Boga.
Wzmacniajcie osłabłe ręce i posilcie omdlałe kolana.
Mówcie do zatrwożonych w sercu: Bądźcie mocni, nie bójcie się. Oto wasz Bóg przyjdzie z pomstą, z odpłatą przyjdzie sam Bóg i zbawi was.
Wtedy otworzą się oczy ślepych i otworzą się uszy głuchych.
Wtedy chromy podskoczy jak jeleń i język niemych będzie śpiewać. Wytrysną bowiem wody na pustkowiu i potoki na pustyni.
Sucha ziemia stanie się jeziorem i spieczona ziemia – źródłami wód. W kryjówkach smoków, gdzie odpoczywały, urośnie trawa, trzcina i sitowie.
I będzie tam ścieżka i droga, którą nazwą Drogą Świętą. Nie będzie po niej chodził nieczysty, ale będzie ona dla nich. Ci, którzy tą drogą będą chodzić, nawet głupcy, nie zbłądzą.
Nie będzie tam lwa i żaden drapieżny zwierz po niej nie będzie chodził ani się tam nie znajdzie, ale będą chodzić po niej wybawieni.
Odkupieni PANA powrócą i przyjdą na Syjon ze śpiewem, a wieczna radość będzie na ich głowach. Dostąpią radości i wesela, a smutek i wzdychanie znikną"

Izajasza 35:1-10


I TY SZUKAJ KRÓLESTWA BOŻEGOBóg przez swoje Pismo przekazuje nam namiastkę tego co czeka zbawionych, nie tylko ukazuję rąbek tajemnicy ale również obiecuję nam to wszystko.
Każdy może dostąpić zbawienia, ale nie wiesz jak tego dokonać? Jak wykonać pierwszy krok? Przeczytaj temat jak zrobić pierwszy krok: 

[SPRAWDŹ TEŻ: 7 KROKÓW ABY ZMIENIĆ ŻYCIE]

Kiedyś byliśmy zepsutymi młodymi ludźmi, którzy z wiekiem zamiast mądrzeć, popadali w coraz większe bagno tego świata. Nadszedł moment gdy obydwoje staliśmy na progu totalnego zepsucia, wówczas wołaliśmy obydwoje do Pana, chodź wzajemnie nie wiedzieliśmy, że czynimy to samo.  Bóg wyciągnął do nas rękę i uratował, pokazał, że warto Mu ufać i podążać za Nim. Uświadomił nam również, że nie ma Go w instytucjach ani organizacjach, lecz jest blisko każdego z nas.
Gdy studiujemy Jego Pismo Święte On nas uczy jak mamy Go słuchać i ukazuję nam swoją piękną Dobrą Nowinę i pokazuje jak żyć z wiary.

[SPRAWDŹ TEŻ: ŚWIADECTWO - DEPRESJA CICHY MORDERCA]

"I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach;
W których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa.
Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni.
Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował;
I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni;
I razem z nim wskrzesił, i razem z nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie;
Aby okazać w przyszłych wiekach przemożne bogactwo swojej łaski przez swoją dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie.
Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga.
Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.
Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali."
List do Efezjan 2:1-10 Idziemy z Bogiem - CZĘŚĆ 2 - Zaufaj Bogu!

Idziemy z Bogiem - CZĘŚĆ 2 - Zaufaj Bogu!

Idziemy z Bogiem - CZĘŚĆ 2 - Zaufaj Bogu!

Nauka z dziećmi i aktywne spędzanie z nimi czasu jest dla nas bardzo ważne.
To wspaniałe widzieć jak się rozwijają, jak poznają świat.


WYCHOWANIE W PANU


Obydwoje byliśmy wychowywani z daleka od Boga. Jako dzieci nigdy nikt nie pozwolił nam poznać Jego woli, nie pokazał prawdy ukrytej w Piśmie Świętym - dlatego uważamy, że to ogromne błogosławieństwo dla naszych dzieci, że mogą wychowywać się w domu, w którym Bóg jest na pierwszym miejscu i poznają Jego miłość.

[SPRAWDŹ TEŻ: ZBAWIENIE MIŁOSIERDZIE BOŻE]

Chcemy uczyć ich tej miłości - i choć sami jeszcze jesteśmy w tym mali, to staramy się, by jako dzieci poznali jak najlepiej tę drogę. Nie chcemy ich do niczego zmuszać, w końcu do miłości nikogo się zmusić nie da, ale pokazujemy jak wiele Pan zrobił dla naszej rodziny, jak wiele się zmieniło.
Co jakiś czas szykujemy dla nich lekcje, które nie tylko pozwolą poznać Pana, ale i w sposób bardziej namacalny pozwolą zrozumieć kwestie wiary, miłości, poznania Bożej woli itd. 
Lekcja, którą opisaliśmy w pierwszej części naszej serii dotyczyła światła, jakim stajemy się idąc za Panem.

[SPRAWDŹ TEŻ: IDZIEMY Z BOGIEM: CZĘŚĆ 1 "BĄDŹ ŚWIATŁEM"]

Był to wstęp do poznania zarówno ewangelii, jak i naszej posługi, jaką otrzymaliśmy od Boga.
Mogliśmy zarówno my, jak i dzieci zrozumieć jak ważne jest bycie przykładem dla innych, dawanie innym nadziei.


"Tak też Pan postanowił, aby ci, którzy ewangelię głoszą, z ewangelii żyli.
Ale ja nie korzystałem z żadnego z tych praw. I nie napisałem tego po to, żeby tak się ze mną stało. Lepiej byłoby mi umrzeć, niż żeby ktoś pozbawił mnie mojej chluby.
Jeśli bowiem głoszę ewangelię, nie mam się czym chlubić, bo nałożono na mnie ten obowiązek, a biada mi, gdybym ewangelii nie głosił.
Jeśli bowiem robię to dobrowolnie, mam nagrodę, jeśli zaś niedobrowolnie, to spełniam tylko powierzone mi obowiązki szafarza."

1 List do Koryntian 9:14-17


Następna lekcja miała swoje połączenie zarówno z pierwszą lekcją, jak i sytuacją w naszym domu.
Mianowicie nasz 4 letni synek od pewnego czasu przechodził gorszy okres emocjonalny. Ten kto ma dzieci, doskonale wie, że bywają takie chwile, gdy dziecko zaczyna szukać różnych rozwiązań rozładowywania swoich emocji i nie zawsze są one dobre.

U niektórych objawia się to agresją, u innych płaczliwością czy rozchwianymi emocjami.
Dziecko nie słucha, nie chce nawet próbować zrozumieć. Często się sprzeciwia i buntuje. Robi na przekór wszystkim, myśląc, że może coś udowodnić. 
I o ile nad 4 letnim dzieckiem możemy zapanować - to takie zachwiania, nieradzenie sobie z emocjami można zauważyć również u dorosłych ludzi - wtedy jednak nie nazywa się tego buntem 2, 4 czy 6-latka, a napięciem spowodowanym przez nadmiar pracy, zmęczeniem, stresem ect.

[SPRAWDŹ TEŻ: DEPRESJA CICHY ZABÓJCA]

Jednak to nic innego jak powinność grzechu. Gdy człowiek nie szuka ratunku, nie chce nawet spróbować odmienić swojego życia i zatraca się coraz bardziej w ciemności - gubi się.


[SPRAWDŹ TEŻ: ŻYCIE W GNIEWIE NIE MUSI OZNACZAĆ KOŃCA]

Nas z takiego rozchwiania wyciągnął Chrystus. Nerwica, depresja, niepanowanie nad emocjami, słowami. To wszystko powinności zagubienia.

Adaś też był zagubiony. W jego przypadku pomogły rozmowy, więcej miłości i chęć zrozumienia jego sytuacji. I tak jak my, jako rodzice pomogliśmy mu zapanować nad emocjami - tak i Bóg pomaga nam jako najlepszy z możliwych rodziców - z jedną małą różnicą. My zanim to wszystko zrozumieliśmy popełniliśmy wiele błędów - a On nigdy się nie myli!


LEKCJA ZAUFANIA


Wracając jednak do naszej lekcji - dotyczyła ona szukania swojej siły w Panu. Miała naszym dzieciom uzmysłowić, w jaki sposób możemy ratować się przed sidłami złego, i tego kto jest naszą tarczą, spadochronem...


[SPRAWDŹ TEŻ: GRZECH ZABIJA - CHRYSTUS RATUJE]


Nauka była formą opowieści o trzech braciach. W rolę bohaterów wcieliły się... trzy jajka.

Dwa jajka były ugotowane na twardo - jedno było surowe.

Sebastian (surowe jajko) był zły. Nie chciał poznać ewangelii, robił innym na złość. Gdy wskazywano mu rozwiązanie jego problemów i gdy mówiono, że jego czyny są grzeszne - nie chciał pokutować, a wręcz przeciwnie. Śmiał im się w twarz i mówił, że Bóg nie jest mu potrzebny, często również negował istnienie Boga. Polegał na swojej sile.

Witek (ugotowany) twierdził, że poznał Boga, mówił nawet, że Go kocha. Jednak nie potrafił Panu oddać swojego życia. Nie szukał siły w Bogu, a w sobie samym. Brakowało mu gorliwości, to co wiedział o Stwórcy wystarczało mu i nie szukał dalej - wolał się bawić, żyć tym światem. Zajmował się marnością.

Dawid - gorliwie i pokornie podchodził do wiary. Ciągle było mu mało Pana, chętnie poznawał Jego wolę i pokładał całą ufność w Zbawcy. Wiedział, że w sobie nie ma żadnej siły, i że wszystko co mamy, otrzymujemy od Pana. Trwał w dziękczynieniu, ale wiedział, że Bóg dał i Bóg może zabrać.
Wiedział też, że to co Go otacza jest ulotne i nie warto przykładać do tego większej uwagi.


"I powiedział: Nagi wyszedłem z łona swojej matki i nagi tam powrócę. PAN dał, PAN też wziął, niech imię PANA będzie błogosławione.
W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył ani nie oskarżał Boga o nic niewłaściwego."

Hiob 1:21-22


Pewnego dnia na braci spadła straszna wiadomość. Stracili wszystko. Ich dom spłonął, cały dorobek życia zmienił się w proch. Nie mieli gdzie się podziać, nie mieli pieniędzy i żadnych perspektyw.

Sebastian spadł na samo dno, nie potrafił odnaleźć więcej siły w sobie.
Wtedy zrzuciliśmy surowe jajko na podłogę.

Jajko Sebastian roztrzaskał się, bo nie miał żadnej ochrony.
Szukając siły tylko w sobie, wypierając Boże prowadzenie nie potrafił poradzić sobie w ciężkiej sytuacji, podobnie jest z ludźmi, którzy wypierają Boży plan ze swojego.


"Bo choć sprawiedliwy siedem razy upadnie, jednak znowu się podniesie; lecz grzesznicy potykają się w nieszczęściu."
Przypowieści Salomona 24:16


Witek po zrzuceniu na podłogę również stracił swoją skorupkę. Siła której szukał w sobie nie była wystarczająca, by mógł pozbierać się po upadku, jednak nadal miał szansę.


"Tak mówi PAN: Przeklęty człowiek, który ufa człowiekowi i który czyni ciało swoim ramieniem, a od PANA odstępuje jego serce.
Będzie bowiem jak wrzos na pustyni, który nie czuje, gdy przychodzi coś dobrego, ale wybiera suche miejsca na pustyni, w ziemi słonej i bezludnej."

Jeremiasza 17:5-6


Gdy już dobył dna i całkiem się połamał, wiedział, że jest jeszcze ratunek! Wyciągając swoje ręce do Boga mógł liczyć, że się pozbiera. Gdy zdjęliśmy z niego pokruszoną skorupkę - jego wnętrze było ocalone - podobnie jak człowiek, który w trudnej sytuacji w pokorze, wierze i z chęcią zmian przychodzi skruszony. Pan pozwala na nowo narodzenie!


"Wstanę więc i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie;
I nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Zrób ze mnie jednego ze swoich najemników.
Wtedy wstał i poszedł do swego ojca. A gdy był jeszcze daleko, zobaczył go jego ojciec i użalił się nad nim, a podbiegłszy, rzucił mu się na szyję i ucałował go.
I powiedział do niego syn: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed tobą; nie jestem już godny nazywać się twoim synem.
Lecz ojciec powiedział do swoich sług: Przynieście najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i obuwie na nogi.
Przyprowadźcie tłuste cielę i zabijcie; jedzmy i radujmy się.
Ten mój syn bowiem był martwy, a znowu żyje, zaginął, a został znaleziony. I zaczęli się weselić."

Ewangelia Łukasza 15:18-24


Dawid natomiast w trudnej sytuacji od razu swoje ręce skierował do Pana. To w nim odnalazł siłę i Bóg stał się Jego tarczą. I zrzuciliśmy jajko na stertę poduszek.

Jemu nic się nie stało. Nie ucierpiał i poszedł dalej - tak jak każdy człowiek pokładający na Chrystusie całą swoją nadzieję i całe swoje życie.


"PAN moją skałą, moją twierdzą i wybawicielem. Mój Bóg moją opoką, której będę ufał, moją tarczą i rogiem mego zbawienia, moją warownią."
Psalm 18:2


"PAN jest moją siłą i tarczą, moje serce jemu zaufało i doznałem pomocy; dlatego moje serce się rozweseliło i moją pieśnią będę go chwalić."
Psalm 28:7


Przez tą historię pokazaliśmy dzieciom, że gdy to Bóg jest naszą tarczą i gdy we wszystkim szukamy Jego prowadzenia - wyjdziemy cało z każdej, nawet największej opresji. Jak uczniowie Chrystusa, którzy nawet, gdy byli uciskani i krzywdzeni dziękowali Bogu, jak Hiob, który straciwszy wszystko, nie zapomniał, że to co miał dostał od Boga, więc Bóg mógł mu to odebrać.


UFAJMY DO KOŃCA ŻYCIA


Gdy będziemy starali się słuchać Jego głosu, szukać Bożego planu - tak jak jajko Dawid - nie rozbijemy się.

Gdy jednak będziemy letni, gdy nie położymy wszystkiego na Panu to w chwili przyjścia burzy w naszym życiu - zaczniemy tonąć, bo nasza wiara i zaufanie nie będzie postawione na skale.
Podobnie jak w przypadku Piotra, który krocząc po wodzie - zachwiał się, bo nie postawił całego zaufaniu na Panu. Musimy być czujni i nie ustawać, by żaden trud nas nie pokonał.

Ale nawet, gdy będzie bardzo źle - dopóki żyjemy mamy szansę na zmianę.


"Każdego więc, kto słucha tych moich słów i wypełnia je, przyrównam do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skale.
I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, ale się nie zawalił, bo był założony na skale.
A każdy, kto słucha tych moich słów, a nie wypełnia ich, będzie przyrównany do człowieka głupiego, który zbudował swój dom na piasku.
I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, i zawalił się, a jego upadek był wielki."

Ewangelia Mateusza 7:24-27


Jezus na nas czeka, On puka do naszych drzwi i to od nas zależy czy wpuścimy Go do naszego domu. I czy będzie On tylko gościem - czy stanie się gospodarzem naszego życia.

[SPRAWDŹ TEŻ: "7 KROKÓW BY ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE"]

Jeśli jednak serce będzie kamienne, odrzucimy Boga ze swojego życia i niezależnie od sytuacji nie będziemy szukali w Nim pomocy - spadniemy na samo dno i własnymi siłami się nie podniesiemy. Dziś widać spustoszenie grzechu - ilość ludzi borykających się z depresją, nerwicą i innymi problemami emocjonalnymi o podłożu psychologicznym przeraża.

To wszystko dlatego, że jako społeczeństwo wyrzuciliśmy Boga ze swojego życia, polegamy na własnych siłach. Nie mając zaufania do Boga, do tego, że jest On wszechmocny - każda pomoc zawiedzie, bądź pomoże tylko na chwilę.

Sami odczuliśmy to na własnej skórze - jednak, gdy Bóg stał się Panem naszego życia, gospodarzem w naszym domu - i Jemu zaufaliśmy - wiemy, że mamy spadochron, którzy uchroni nas przed każdym upadkiem.

[SPRAWDŹ TEŻ: "ŚWIADECTWO DNIA CODZIENNEGO: PROWADZENIE PANA"]

ZAUFAJ BOGU!

Czy Józef był biologicznym ojcem Jezusa?

Czy Józef był biologicznym ojcem Jezusa?

Czy Józef był biologicznym ojcem Jezusa?

Jakiś czas temu, pod jednym z naszych artykułów pewna osoba bardzo gorliwie głosiła tezę, jakoby Jezus Chrystus był cielesnym synem Józefa.

Okazuje się, że coś co dla większości chrześcijan jest świadome i prawdziwe - dla innych jest kwestią sporną. Dziś na podstawie Pisma Świętego postaramy się przybliżyć ten temat - zapraszamy.

[SPRAWDŹ TEŻ: FAŁSZYWA DATA NARODZIN CHRYSTUSA]

BRZEMIENNA DUCHEM ŚWIĘTYM


Moment, w którym Maria stała się brzemienna opisany jest w dwóch ewangeliach: Mateusza i Łukasza.

[SPRAWDŹ TEŻ: BIBLIA AUDIO: EWANGELIA MATEUSZA]
[SPRAWDŹ TEŻ: BIBLIA AUDIO: EWANGELIA ŁUKASZA]

Układając to wydarzenie względem chronologii widzimy, że w Ewangelii Łukasza anioł Gabriel ukazał się Marii - dziewicy. 


"A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela 
do miasta w Galilei, zwanego Nazaret;
Do dziewicy zaślubionej mężczyźnie, 
któremu na imię było Józef, z rodu Dawida; a
 dziewicy było na imię Maria."
Ewangelia Łukasza 1:26-27

 
Warto w tym przypadku podkreślić, że według proroctw Jezus był potomkiem Dawida z ciała - i na to powołują się zwolennicy teorii o ojcostwie Józefa - bo rzeczywiście Józef był potomkiem Dawida - jeśli jednak dobrze przeanalizujemy Pismo - dowiemy się, że Maria również pochodziła z rodu Dawida - choć w odrobinę innej linii niż Józef. I daje nam to zarys cielesnego pochodzenia Jezusa z innej perspektywy, biorąc tu pod uwagę, że w momencie poczęcia Maria nie była jeszcze żoną Józefa.


"Oto poczniesz w swym łonie i urodzisz syna,
któremu nadasz imię Jezus.
Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego,
a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida."

Ewangelia Łukasza 1:31-32


Maria, podczas rozmowy z Gabrielem była bardzo zaskoczona całą sytuacją, nie mogła zrozumieć jak to możliwe, by stała się brzemienna, skoro nie skonsumowała jeszcze swojego związku z Józefem - Wtedy anioł wytłumaczył jej, że dziecko zostanie poczęte po przez Ducha Świętego.


"Wtedy Maria powiedziała do anioła:
Jak to się stanie, skoro nie obcowałam z mężczyzną
?
A anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie
i moc Najwyższego zacieni cię
. Dlatego też to święte,
co się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym."

Ewangelia Łukasza 1:34-35W Ewangelii Mateusza odnajdziemy zaś sytuację, w której brzemienna już Maria, mówi zaślubionemu sobie Józefowi o ciąży.
Ten zaś będąc sprawiedliwym, myśli o oddaleniu niedoszłej żony by nie przynosić jej ujmy, gdyż w ludzkim pojmowaniu dziecko pochodziło z nierządu.
Nie rozumiał on wówczas tej sytuacji.


"A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy Maria, jego matka, została zaślubiona Józefowi, zanim się zeszli, okazało się, że jest brzemienna z Ducha Świętego. Ale Józef, jej mąż, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej zniesławić, chciał ją potajemnie oddalić."
Ewangelia Mateusza 1:18-19


Jednak Józef we śnie został ostrzeżony, i objawione mu znało poczęcie z mocy Boga. Dostał również nakaz, by przyjąć Marię do siebie jako żonę.


"A gdy o tym rozmyślał, oto anioł Pana ukazał mu się
we śnie i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii,
twojej żony. To bowiem, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego."

Ewangelia Mateusza 1:20


A całość można podsumować proroctwem Izajasza objawionym ponad 700 lat przed narodzinami Chrystusa.


Dlatego sam Pan da wam znak. Oto dziewica pocznie i urodzi syna, i nazwie go Emmanuel."
Izajasza 7:14


[SPRAWDŹ TEŻ: DOGMATY MARYJNE: ZAWSZE DZIEWICA]

Podobnie podsumował ewangelista Mateusz.


"A to wszystko się stało, aby się wypełniło, co powiedział Pan przez proroka:
Oto dziewica będzie brzemienna i urodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, co się tłumaczy: Bóg z nami."

Ewangelia Mateusza 1:22-23JÓZEF I MARIA POTOMKAMI DAWIDA


W Piśmie Świętym możemy odnaleźć dwa rodowody Jezusa.
Obydwa wywodzą się z rodu Dawida, a co poniektórzy próbują zarzucić na ich podstawie niespójność Pisma. Ale spokojnie - jak wiemy w Piśmie nie istnieją niespójności, a jedynie uzupełnienia. Podobnie sprawa wygląda właśnie z tym rodowodem.

Linia genealogii opisów z ewangelii Mateusza i Łukasza rozdziela się u synów Dawida. W jednym z rodowodów ukazany jest Natan - w drugim Salomon.
Sytuacja ta ukazuje, że nie tylko Józef wywodził się z linii drugiego króla Izraela - ale i Maria.

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEOMYLNOŚĆ PISMA ŚWIĘTEGO]

 


JEZUS SYNEM OJCA, NIE JÓZEFA


Jezus Chrystus został zrodzony przez Swego Ojca - Boga.
Maria zaś stała się narzędziem w Bożych rękach - otrzymując piękne zadanie. To za jej pośrednictwem Mesjasz, który zrzekł się bycia Bogiem na około 33 lata przyszedł na świat. Józef również otrzymał ważne zadanie - bo choć nie był Jego biologicznym tatą i nie brał udziału w poczęciu - miał pełnić rolę głowy rodziny, opiekować się i wychowywać Go.

Jednak co trzeba tu jeszcze raz podkreślić - Ojcem Jezusa Jest Bóg Ojciec!


"A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy."
Ewangelia Jana 1:14


"Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, on nam o nim opowiedział."
Ewangelia Jana 1:18


"Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga."

Ewangelia Jana 1:1-2


"Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, ja ciebie dziś zrodziłem? I znowu: Ja będę mu Ojcem, a on będzie mi Synem?
I znowu, gdy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boga."

List do Hebrajczyków 1:5-6


"Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez niego."
1 List Jana 4:9Biorąc pod uwagę fakt, że Jezus przychodząc na świat, wyrzekł się swojej Boskości i stając się człowiekiem udowodnił, że można przez życie przejść bezgrzesznie - nazywanie Marii "matką boską" jest błędnym nazewnictwem, próbującym wywyższać Marię ponad rolę, którą otrzymała.

[SPRAWDŹ TEŻ: DOGMATY MARYJNE: "MATKA BOŻA"]

Maria urodziła Jezusa człowieka - nie Boga. A Bożą rodzinę tworzą Syn i Ojciec - a wszystkie doktryny próbujące twierdzić, że jest inaczej nie są biblijne i mijają się z prawdą.


[SPRAWDŹ TEŻ: JEZUS - BÓG - SYN YHVH]


Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, 
jakie było w Chrystusie Jezusie,
Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, 
aby być równym Bogu,
Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi 
i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem,
Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, 
i to do śmierci krzyżowej.
List do Filipian 2:5-8