Nieśmiertelna dusza - część #2: Ciało i dusza

Nieśmiertelna dusza - część #2: Ciało i dusza


W pierwszej części została przybliżona forma piekła i jego obraz ukazywany głównie w Nowym Testamencie. Przyjrzeliśmy się wersetom z wyrazami piekło z greckich tłumaczeń: hades i gehenna.

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEŚMIERTELNA DUSZA CZĘŚĆ 1]

KŁAMSTWO DIABŁA - NIGDY NIE UMRZECIE


Podczas stworzenia świata, Pan obdarzył Adama i Ewę życiem wiecznym. Wszystko było stworzone idealnie i wszystko było w oczach Boga bardzo dobre, nie tak jak jest to dziś, skalane grzechem, który na świat został przyniesiony przez człowieka.
 
"I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień szósty."
1 Księga Mojżeszowa 1:31


Gdy Ewa wraz z Adamem upadli, zjadając owoc poznania dobra i zła, wówczas został wprowadzony grzech na świat i tak na świat przyszła śmierć.

Diabeł przy kuszeniu Ewy dał jeden kłamliwy argument aby ją podejść by zgrzeszyła, który jest dzisiaj powtarzany w większości instytucji.
Tym kłamstwem jest zwrot "nigdy nie umrzecie", chodź Bóg ich przestrzegał i podkreślał, że umrą gdy zjedzą owoc z drzewa poznania dobra i zła.
 

"A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?
A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu,
Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli.
Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie,
Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło."

1 Mojżeszowa - Rodzaju 3:1-5


Diabeł użył swojej ulubionej sztuczki, czyli półprawdy, przemieszał prawdę z kłamstwem. Wpierw powiedział prawdę w postaci słów Boga którymi przestrzegł Adam i Ewę przed zjedzeniem owocu, po czym okłamał ich, ze nie umrą.

Bóg po całej tej sytuacji wykazał człowiekowi, że będzie teraz śmiertelny, wpierw umrze - zaśnie duchowo, a następnie gdy będzie niesprawiedliwy zostanie zniszczony podczas drugiej śmierci.
 

"W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz."
1 Mojżeszowa - Rodzaju 3:19

NIEŚMIERTELNOŚĆ - NAGRODĄ

Jak już wspomnieliśmy w pierwszej części [[SPRAWDŹ TEŻ: CZĘŚĆ 1] ,nieśmiertelność jest nagrodą przygotowaną dla uczniów Pana Jezusa, którą odziedziczymy pod czas zmartwychwstania sprawiedliwych w dniu Pańskim. Warunkową nieśmiertelność jako nagrodę dla uczniów i karę dla niesprawiedliwych w postaci zniszczenia i wiecznego oddzielenia od Boga Ojca i naszego Pana, można dostrzec w całym Piśmie Świętym.


"Wiem bowiem, że wydasz mnie na śmierć i do domu przeznaczonego dla wszystkich żyjących.
Do grobu jednak nie ściągnie swej ręki, choćby wołali, gdy będzie niszczyć."

Hioba 30:23-24"Błogosławieni, którzy strzegą sądu i czynią sprawiedliwość w każdym czasie.
Pamiętaj o mnie, PANIE, przez miłość do swego ludu; nawiedź mnie swoim zbawieniem;
Abym widział szczęście twoich wybranych, cieszył się radością twego narodu i chlubił się razem z twoim dziedzictwem."
Psalm 106:3-5


"I przywrócę ci twoich sędziów jak niegdyś, i twoich radców jak na początku. Potem nazywać cię będą grodem sprawiedliwości, miastem wiernym.
Syjon będzie odkupiony przez sąd, a ci, którzy się w nim nawrócą, przez sprawiedliwość.
Odstępców zaś oraz grzeszników spotka zagłada, a ci, którzy opuszczają Pana, zginą."

Izajasza 1:26-28


"Oto wszystkie dusze są moje, tak dusza ojca, jak i dusza syna jest moja. Dusza, która grzeszy, ona umrze.
Lecz jeśli człowiek jest sprawiedliwy i wykonuje sąd i sprawiedliwość;
I nie jadał na górach, nie podnosi swych oczu ku bożkom domu Izraela ani nie hańbił żony swego bliźniego, ani nie zbliżał się do kobiety podczas jej nieczystości;
Nikogo nie uciskał, zwracał zastaw dłużnikowi, nie popełnił grabieży, dawał swój chleb głodnemu i przyodziewał nagiego szatą;
Nie uprawiał lichwy i nie brał odsetek, odwracał swą rękę od nieprawości i sprawiedliwy sąd wykonywał między jednym człowiekiem a drugim;
Postępował według moich ustaw i przestrzegał moich sądów, czyniąc to, co prawe – ten jest sprawiedliwy, na pewno żyć będzie, mówi Pan BÓG."

Ezechiela 18:4-9


"Twoja ręka znajdzie wszystkich twoich wrogów; twoja prawica dosięgnie wszystkich, którzy cię nienawidzą.
Uczynisz ich jakby piecem ognistym w czasie twego gniewu; PAN w swojej zapalczywości pochłonie ich, a ogień ich strawi."

Psalm 21:8-9


DUSZA NIEROZŁĄCZNA OD CIAŁA

Już na samym początku Biblii w księdze Rodzaju możemy przeczytać, że człowiek został ulepiony z prochu ziemi (ciało) a następnie Pan dał tchnienie (ducha) człowiekowi i wtedy człowiek stał się istotą żywą. 
 
 
"Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą."
1 Mojżeszowa - Rodzaju 2:7


W porównaniu do tego co prezentują nie które instytucje i organizacje, Biblia przedstawia nierozerwalną integrację duszy i ciała.

Jeżeli dusza była by nieśmiertelna to dlaczego potrzebowała by zmartwychwstania? Przecież mogła by od razu odbywać wieczną karę w ogniu lub wieczne życie, lecz BÓG przez Pismo Święte wykazuje nam zmartwychwstanie sprawiedliwych czy też niesprawiedliwych, jest to wskazanie na integralną łączność ciała z duszą.


"I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.
Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.
Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat."

Objawienie Jana 20:4-6


Jeżeli dusza jest nieśmiertelna i nadal jest żywa, to czemu musi czekać na dzień sądu? Przecież od razu by mogła odbyć osąd. Odpowiedź jest prosta, dusza wpada w taki stan jaki jest przed narodzeniem.
[SPRAWDŹ TEŻ: ŚMIERĆ CIELESNA - SEN DUCHOWY]


"Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi."
2 List Piotra 3:7


"A to jest wola Ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym.
I to jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym."

Ewangelia Jana 6:39-40


"Twoi umarli ożyją, wraz z moim trupem powstaną. Ocućcie się i śpiewajcie, wy, którzy spoczywacie w prochu! Twoja rosa bowiem będzie jak rosa na ziołach, a ziemia wyda umarłych."

Izajasza 26:19Odpowiedź jest również w natchnionej księdze:


"Grób bowiem nie wysławia cię ani śmierć cię nie chwali.
Ci, którzy w dół zstępują, nie oczekują twojej prawdy.
Żywy, żywy będzie cię wysławiać jak ja dzisiaj.
Ojciec oznajmi dzieciom twoją prawdę."
Księga Izajasza 38:18-19


"W śmierci bowiem nie ma pamięci o tobie,
a w grobie któż cię będzie wysławiać?"
Psalm 6:5


"Jaki pożytek z mojej krwi, gdybym zstąpił do dołu?
Czy proch będzie cię chwalić?
Czy będzie głosić twoją prawdę?"
Psalm 30:9


"Żyjący bowiem wiedzą, że umrą, ale umarli o niczym nie wiedzą
i nie mają już żadnej zapłaty, gdyż pamięć o nich uległa zapomnieniu."
Księga Kaznodziei 9:5


"Wszystko, cokolwiek twoja ręka postanowi czynić,
czyń z całej swojej siły; nie ma bowiem żadnej pracy ani zamysłu,
ani wiedzy, ani mądrości w grobie, do którego zmierzasz."
Księga Kaznodziei 9:10


Na zakończenie można pokazać rozumowanie tej kwestii przez jednego z Apostołów, który był świadomy co się dzieje po śmierci cielesnej, znał Pisma i wiedział, że dusza trafia do szeolu (z hebrajskiego) czy hadesu (z greckiego), dla Piotra nie było to żadną tajemnicą, zdawał sobie sprawę o nierozerwalności ciała i duszy, nakreślił to bardzo wyraźnie podczas święta pięćdziesiątnicy gdzie cytował Psalm 16:


"Dlatego rozweseliło się moje serce i rozradował się mój język, a także moje ciało będzie spoczywać w nadziei.
Nie zostawisz bowiem mojej duszy w piekle i nie dasz swojemu Świętemu doznać zniszczenia."

Dzieje Apostolskie 2:26-27


"Dlatego cieszy się moje serce i raduje się moja chwała, a moje ciało będzie spoczywać bezpiecznie.
Nie zostawisz bowiem mojej duszy w piekle ani nie dopuścisz swemu Świętemu doznać zniszczenia."

Psalm 16:9-10


ŚMIERĆ OZNACZA KONIEC


Tak jak ukazaliśmy wam wieczne potępienie w pierwszej części na podstawie drugiej śmierci i znaczeń w językach oryginalnych, tak dzisiaj mogliśmy sobie nakreślić nie tylko kłamstwo diabła, ale również ukazać, że dusza jest integralną częścią ciała, co za tym idzie, to już jest samym w sobie dowodem na to, że dusza w swojej naturze jest śmiertelna. Tak jak BÓG daje tchnienie (duszę) tak i ją odbiera. W taki sposób wiernych obdarzy życiem wiecznym, a niesprawiedliwym wieczną śmierć.
 
 
"Oto wszystkie dusze są moje, tak dusza ojca, jak i dusza syna jest moja. Dusza, która grzeszy, ona umrze."
Ezechiela 18:4


Zapraszamy do następnych i poprzednich części serii:

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEŚMIERTELNA DUSZA CZ.2 - PIEKŁO I DRUGA ŚMIERĆ]
[SPRAWDŹ TEŻ: NIEŚMIERTELNA DUSZA CZ.3 - ANIHILACJA WSZYSTKICH WROGÓW]
Dowody na młody wiek Ziemi

Dowody na młody wiek Ziemi

Dowody na młody wiek Ziemi

Pismo Święte pozwala nam na oszacowanie wieku ziemi, jednak najpierw proponujemy zapoznać się z kilkoma wersetami ukazującymi nam to, kto stworzył świat.
[SPRAWDŹ TEŻ: NIEOMYLNE PISMO ŚWIĘTE]


“Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.”

Księga Rodzaju 1:1"Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone."
List do Kolosan 1:16


“A on im odpowiedział: Nie czytaliście, że ten,
który stworzył ich na początku, uczynił ich mężczyzną i kobietą?
I powiedział: Dlatego opuści mężczyzna ojca i matkę
i połączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem.”

Ewangelia Mateusza 19:4-5


Ten ostatni fragment daje nam podpowiedź, w jaki sposób możemy obliczyć kiedy świat został stworzony. W Starym testamencie dość skrupulatnie opisane są lata życia poszczególnych osób - poczynając od samego Adama, po przez jego syna Seta, aż po Józefa - syna Jakuba.


To pozwala dojść nam w obliczeniach do niewoli Izraela w Egipcie.


Następnie śledząc okres tułaczki żydów w drodze do ziemi obiecanej, oraz innych wydarzeń historycznych opisanych między innymi na kartach Pisma Świętego, możemy dojść do okresu około 4 tys. lat przed narodzinami Chrystusa.

Dowody na młody wiek Ziemi
Jeżeli więc zakładamy, że ziemia w rzeczywistości ma około 6 tys. lat, to nasuwają się nam następujące pytania:


 • Co się stało z dinozaurami? 

 • Gdzie podział się ogród Eden? 

 • Jak to możliwe, że ludzie żyli ponad 900 lat? 

 • Jak światło z gwiazd dostaje się na ziemię? 

 • Skąd pojawiły się wszystkie języki?

 •  Jak uformował się wielki kanion? 


Na te oraz inne pytania postaramy się odpowiedzieć w naszej serii
"Skąd się wziął świat?"Pismo Święte zawiera ogrom wiedzy dotyczącej obliczeń wieku Ziemi. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów z Biblii, które pomogą przybliżyć to, na czym te obliczenia są oparte.“Adam żył sto trzydzieści lat i zrodził syna na podobieństwo swoje,
na obraz swój, i nazwał go Set.”
Księga Rodzaju 5:3


"Set żył sto pięć lat i zrodził Enosza."
Księga Rodzaju 5:6


"Enosz żył dziewięćdziesiąt lat i zrodził Kenana."
Księga Rodzaju 5:9Częstym pytaniem zadawanym przez ewolucjonistów jest to dotyczące długości życia pierwszych ludzi. Nielogiczne dla nich jest to, że ludzie mogli żyć setki lat, bo przecież dziś dożycie 100 lat nie jest zbyt częste.


Każdy, kto tak myśli, nie jest w stanie uzmysłowić sobie, że przed wielkim potopem (na który jest bardzo wiele dowodów - jednak jest to na tyle obszerny temat, że wymaga poświecenia mu oddzielnego artykułu) atmosfera ziemska wyglądała zupełnie inaczej.


Wyznawcy ewolucjonizmu często atakują kreacjonistów, zapominają jednak, że sama ewolucja jest jedynie niepotwierdzoną teorią, którą w bardzo podstępny sposób udało się wrzucić w ramy edukacji na całej świecie pod nazwą nauki. Jednak jak wiemy, szatan to mistrz kłamstwa i zrobi wszystko, by zaburzyć w ludziach wiarę w Boga, ogrom Jego stworzenia i Jego wszechmoc i wszechobecność. Ale czy tak na prawdę ewolucjonizm jest logiczny?

Czy te wierzenia mają jakiekolwiek odbicie widzianej przez nas prawdzie?


Przecież wg. TEORII ewolucji:


 • Świat powstał z wielkiego wybuchu 18-20 miliardów lat temu, gdzie wirujące NIC wybuchło, tworząc wszystko co nas otacza. [EWOLUCJA KOSMICZNA] 

 • Ziemia 4 miliardy lat temu ochłodziła się (tzw. Hedeiku) i przez miliony lat padały deszcze na skały i tak powstała zupa molekularna, która następnie ożyła.

Niestety, ale żyjemy w czasach, gdy za pieniądze (często nasze własne) wpajane są nam kłamstwa. Ludzie nie mają czasu i ochoty, by weryfikować przekazywane im informacje i wierzą we wszystko co im się powie. Powszechna indoktrynacja zamyka ludzi w klatce, karmiąc ich kłamstwem.


Szatańskie sztuczki są dziś tak wszechobecne, że ludzie traktują je jako prawdę, wypierając ze swojego rozumienia kwestie na których opiera się nasze życie i otaczający nas świat. Przestali ufać Bogu, zaczęli ufać ludziom - którzy przecież są omylni.

 

Nawet Ci, którzy twierdzą, że swoją wiedzę opierają na nauce, na książkach naukowych czy eksperymentach zapominają, że ilu naukowców, tyle teorii na różne kwestie. Sprawy które jeszcze 50 lat temu były uznawane za naukowe, dziś często są obalane. Podobnie dzisiejsze eksperymenty za chwilę mogą okazać się podważone. Dlatego nie warto polegać na ludziach i ślepo wierzyć w każdą rzecz, którą nazywa się nauką.

DLACZEGO TEORIA EWOLUCJI JEST TAK BARDZO ROZPOWSZECHNIANA?

Jak już wspomnieliśmy Szatan to mistrz kłamstwa, który nienawidzi Boga i Jego wielkości i wszechmocy. Chciałby mu dorównać - ale nie może, dlatego uznał, że w oczach ludzi zniszczy Jego wielkość i majestat. A nie ma na to lepszej metody jak podważenie wielkiego Stworzenia.


Gdy ludzie przestają widzieć Bożą rękę, która uczyniła ziemię i niebo, słońce i gwiazdy, roślinność i zwierzęta - a nawet nas samych, zaczynają wierzyć w nawet najmniej logiczny scenariusz powstania wszystkiego co nas otacza. I przyjmują Go za prawdę.


Wierząc w tezy, że wszystko powstało z niczego, a to co nas otacza to sprawka przypadku, wyłaniającego się z molekularnej zupy człowiek sam siebie poniża.
Czy lepiej wierzyć w całkowity przypadek naszego istnienia czy w Wielkiego Pana, Stwórcę - który stworzył nas i umiłował?


My zdecydowanie wolimy zaufać Bogu, bo widzimy na co dzień, że to co nas otacza nie może być kwestią przypadku. Gdy widzimy wielki budynek, albo sportowy samochód myślimy, że powstał z przypadku? Czy, że ma swojego projektanta?

Tak samo patrząc na kwiaty na łące, na dziecko czy zwierzę wiemy, że coś tak pięknego i nienagannego nie mogło powstać z niczego, tylko zostało stworzone przez Wielkiego Projektanta.

POCZĄTEK LUDZKOŚCI


Często można usłyszeć pytanie odnośnie pierwszych ludzi, a właściwie kwestii jak Adam i Ewa mogli zaludnić cały świat. Z kim żenili się synowie Adama?


Odpowiedź nie jest w cale taka trudna.


Pismo mówi nam, że Adam żył 900 lat, przez tak długi okres mógł spłodzić ogromną ilość dzieci:


“A dni Adama po spłodzeniu Seta było osiemset lat i spłodził synów i córki.
Księga Rodzaju 5:4


 

Każdy z jego potomków (pod warunkiem, że nie umarł przedwcześnie jak np. Abel) również długo żył. Dzieci Adama miały więc równie dużo czasu, by dalej się rozmnażać i zaludnić całą ziemię.


Ktoś może się teraz oburzyć, że jak mogli żenić się z własnymi siostrami.
Jednak nie mieli wtedy innego wyboru i nie było to niczym niezwykłym czy dziwnym. Nie było też wtedy prawa, które by tego zabraniało, zmieniło się to dopiero około 2000 lat po powstaniu świata, wraz z nadaniem przez Mojżesza prawa.

Kolejnym zagadnieniem, które często pojawia się w dyskusji z ewolucjonistami jest sprawa mutacji genów. Bliskie spokrewnienie rodziców daje bardzo duże prawdopodobieństwo wad genetycznych, ciężkich chorób czy niedorozwoju dziecka. Jednak dawniej tak nie było. Chromosomy pierwszych ludzi nie były uszkodzone i podatne na choroby, z którymi dziś spotykamy się dość często.

Przed potopem na Ziemi była zupełnie inna atmosfera, co przyczyniało się również do długowieczności.

Tu odnieśmy się do teorii ewolucji, która jak już powyżej wspomnieliśmy opiera się na wierzeniu, że wszystko powstało z niczego, a organizmy wyszły z molekularnej zupy. Nie jest to jednak logiczne, bo biorąc pod uwagę, że wg tej teorii wszystko powstało ze skały - to jak wytłumaczyć fakt, ze skała nie ma DNA?


Nie mogła by się ona dalej rozmnażać. Dodatkowo nie ma możliwości, by z martwej materii powstało życie.

WIEK ZIEMI? A PO CO TO WIEDZIEĆ?


Może ktoś spytać “Kogo obchodzi wiek Ziemi? Po co się w to zagłębiać?


Każdy Chrześcijanin powinien mieć świadomość, że kwestia wieku ziemi jest dość kluczową sprawą jeśli chodzi o naszą wiarę. Znajomość podstawowych informacji pomaga w obaleniu fałszywego toku rozumowania ewolucjonistów, manipulacji prawdą - nazywając tą manipulację nauką. Szatan bardzo cieszy się z takiej dezinformacji związanej z wiekiem ziemi, a naukowcy którzy uporczywie - jednak wciąż nieudolnie próbują potwierdzać swoje teorie sami gubią się w swoich tezach, co chwile je zmieniając.


Czemu zagraża ta dezinformacja związana z początkiem świata?


 1. Atakuje wiarygodności Księgi Rodzaju

 2. Podważa nauki i stawia Pana Jezusa w roli kłamcy, gdyż On sam księgę Rodzaju cytował 25 razy

 3. Większość ksiąg Nowego Testamentu odnosi się do pierwszej księgi Biblii.Każdy Chrześcijanin ufający Bogu, każdy kto podąża za Chrystusem powinien doskonale wiedzieć, że teoria ewolucji to kolejny zabieg szatana, by zwieść ludzi, którzy Boga nie poznali. Wierząc w ewolucję, nie można wierzyć w Chrystusa - ponieważ czyni się Go kłamcom.

Dlatego jeśli wierzysz w ewolucję - zastanów się czy wolisz słuchać omylnych ludzi - czy nieomylnego Boga."[...]Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi."
Dzieje Apostolskie 5:29

DOWODY OBALAJĄCE TEORIE EWOLUCJI

Galaktyki w kosmosie mają spiralny kształt i się obracają.
Gwiazdy w wewnętrznej części galaktyk obracają się szybciej niż te po zewnętrznej stronie. Galaktyki z tego powodu tracą swój spiralny kształt. Jeśli więc wszechświat istniałby miliardy lat to nasuwa się jedno ważne pytanie - jak to możliwe, że galaktyki nadal mają zachowany spiralny kształt?


Odpowiedź może być tylko jedna - dlatego, że świat istnieje ok. 6 tysięcy a nie miliardów lat.

Dowody na młody wiek Ziemi
www.maxisciences.com

Średnio co 30 lat jesteśmy w stanie zaobserwować wybuchy gwiazd nova lub supernova. Każda gwiazda, która uległa zniszczeniu w skutek wybuchu pozostawia po sobie coś w rodzaju pierścienia.

Ilość śladów po niech pozostawionych możemy naliczyć raptem 300.
Jeśli więc świat istniałby miliardy lat - takich pierścieni było by znacznie więcej i ich ilość nie była by przeliczana w setkach - a w milionach.

To kolejny dowód, który zaprzecza długowieczności ziemi, a udowadnia, iż świat istnieje zaledwie kilka tysięcy lat.

Co istotne - nikt nigdy nie widział formującej się gwiazdy.


Dowody na młody wiek Ziemi
www.hispantv.com


W szkołach dzieci uczone są, że czerwone gwiazdy (Czerwone olbrzymy) przez miliony lat zamieniają się w białe gwiazdy (białe karły).
Przemiana ta jest jak najbardziej prawdziwa - jednak wiedza którą przekazuje się uczniom o czasie jej trwania jest kłamstwem.
Argumentacja ku o wiele krótszej drodze tej przemiany jest możliwa do opisania między innymi na podstawie najjaśniejszej widocznej na niebie gwieździe - Syriuszu. Dziś jest on białym karłem - jednak został on opisywany jako czerwona gwiazda przez starożytnych astronomów którzy nie żyli miliony lat temu - a kilka tysięcy lat. Tu kilka udokumentowanych przykładów:


 • W starożytnym Egipcie ok. 4 tysięcy lat temu Syriusza przedstawiano jako czerwoną gwiazdę. Ku potwierdzeniu, można odnaleźć egipskie hieroglify, a tamtejsi ludzie z tej też gwiazdy swojego czasu uczynili swojego bożka.

 • Cyceron ok. 50 lat po narodzinach Chrystusa poruszył temat astronomii w swojej publikacji w VI tomie "De re publica" - w której opisał Syriusza właśnie jako czerwoną gwiazdę.

 • Seneka - żyjący ok. 65 lat po Chrystusie opisywał Syriusza jako bardziej czerwonego od Marsa.

 • Ptolemeusz natomiast w swojej pracy z ok. 150 roku - Syriusza wymienił pośród 6 czerwonych gwiazd jakie zaobserwował.


Opisywany w podręcznikach proces przemiany Czerwonego Olbrzyma w Białego karła trwa miliony lat, natomiast obserwacje z przed kilku tysięcy lat opisują Syriusza jako czerwoną gwiazdę - dziś natomiast obserwujemy go jako bardzo jasno świecącego białego karła. W jaki więc sposób ominął on ten długotrwały proces? Większość procesów odnośnie przemiany gwiazd - a nawet ich tworzenia ustalana jest na miliony lat - jednak nie ma na to żadnych dowodów oraz konkretnych obserwacji - a wszystkie te kwestie opisywane są jako teorie - które można obalić na podstawie chociażby tych opisanych powyżej obserwacji.


 

Według teorii długowieczności Saturn liczy sobie ok. 4,5 miliarda lat, twierdzi się również, że jego pierścienie powstały dużo później i mają ok. 100-200 milionów lat. Jednak żadne badania nie są wstanie tego jednoznacznie określić - z jednego prostego powodu - ziemia i wszechświat tak długo nie istnieją.


Dawniej naukowcy, twierdzili, że pierścienie Saturna były z nim od początku jego istnienia, swoje teorie musieli jednak zmienić, gdyż podczas obserwacji okazało się, że pierścienie oddalają się do niego w takim tempie, że gdyby istniały 4,5 miliarda lat, już by się od niego oddzieliły. Obecne "naukowe" ustalenia się zmieniły, by ich teorie mogły być zgodne z opisanymi obserwacjami.

Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę, że wiek wszechświata powinniśmy liczyć w tysiącach - nie miliardach lat - obserwacje nabierają sensu, a pierścienie Saturna jeszcze od niego nie odleciały, bo czas względem tempa oddalania jest dużo mniejsze niż starają się to określać ewolucjoniści.

Dowody na młody wiek Ziemi


Kolejnym przykładem potwierdzającym młody wiek Ziemi jest jedno z bliższych nam ciał niebieskich, które zna każdy z nas - czyli Księżyc.

Księżyc okrąża naszą planetę. Przy okazji oddala się od niej co roku o około 3,82 cm (nie zauważono zmiennej tej odległości w trakcie trwania badań i obserwacji).

Jest to raptem kilka centymetrów rocznie, jednak gdyby teoria ewolucji była prawdą - miliardy lat temu księżyc szorowałby swoją powierzchnią po naszej planecie - ewentualnie już dawno byśmy go utracili.
Nie będziemy już wspominać nawet o wpływie księżyca na przypływy i odpływy jakie mógłby z tego względu powodować.

Odległość Ziemi od Księżyca wynosi obecnie 384 400km.

Biorąc pod uwagę coroczne oddalenie o 3,82 cm, pomnożone o miliard lat, daje nam to proste równanie:

1 000 000 000 lat  x 3,82cm = 38 200 000 000 

38 200 000 000cm / 10 000cm (1km) =  382 tys km 

Jeżeli więc księżyc przez miliard lat oddalił się od ziemi o 382 km, to w jakim położeniu był - 4,5 miliarda lat temu, gdy według ewolucjonistów powstała ziemia?

To kolejny dowód na to, że ziemia nie może istnieć tak długo. Jest to geo-fizycznie niemożliwe. Po raz kolejny możemy przyznać, że wyznawcy religii Darwina się mylą.

Dowody na młody wiek Ziemi


Kolejnym dowodem są komety, które przemierzając przestrzeń kosmiczną, cały czas tracą swoją materię, a według obserwacji astronomów komety mogą istnieć maksymalnie do 10 tys lat.
Chodź od paru lat wielu zwolenników ewolucji z dziedziny astronomii zaczęło podawać wiek komet w tysiącach lat.
Kometa nie jest wstanie bez końca tracić swoją materię, jest to fizycznie niemożliwe.
Jak by świat istniał miliardy lat, komety już by się dawno rozpadły.

To udowadnia, że wszechświat nie ma prawa dłużej istnieć niż 10 tys lat.

Za nim nie posiadaliśmy teleskopu Hubbla w kosmosie, ewolucjoniści twierdzili, że komety powstają w obłoku Orta, teraz wiadomo, że to była błędna teoria.

Dowody na młody wiek Ziemi


Większość ludzi nie ma pojęcia, że ziemia jest formą wielkiego magnesu, a każdy magnes traci na sile z biegiem czasu, tak samo dzieje się z naszą planetą. Badania przeprowadzone w okolicach 2000 roku wskazują, że magnetyzm ziemski spadł o 6% w porównaniu do badań wykonanych 150 lat wstecz.

Te badania pokazują, że ziemia nie ma prawa być starsza niż 25 tys lat, w innym przypadku moc pola magnetycznego by zniszczyła życie na całej planecie.

Przeciwnicy będą tutaj zarzucać, że cały czas trwa przebiegunowanie ziemskie, lecz ziemia po prostu posiada miejsca w których jest mocniejsze działanie magnetyczne, a w innych słabsze.W Afryce na Saharze największej pustyni świata, występują tzw. wiatry dominujące. Wiatry te wieją praktycznie cały czas w tym samym kierunku, powoduje to ciągłe rozprzestrzenianiem się pustyni.
Tereny przyległe do Sahary, zostają poddane procesowi “pustynnienia”, co oznacza, że ziemia przyległa jałowieje i nie nadaje się do uprawy czy hodowli.

Każdego roku pustynia się poszerza i jest to proces nieodwracalny.
Według badań pustynia nie ma prawa mieć więcej niż 4 tysiące lat, co pokrywa się z wiekiem ziemi po wielkim potopie.


Niech każdy zwolennik ewolucji się zastanowi, dlaczego nie ma większej pustyni jeżeli ziemia istnieje miliony lat, a największa pustynia na świecie ma wiek około 4 tysięcy lat?

Dowody na młody wiek Ziemi

W szkołach jesteśmy nauczani, że każda warstwa skorupy ziemskiej oznacza inny okres geologiczny, co według części naukowców nie ma nic wspólnego z prawdą.

Takie warstwy powstały przez wielki potop który nastał za czasów Noego.

Jednym z dowodów obalających tabelę stratygraficzną są odnajdywane skamieniałe drzewa przechodzące przez parę takich warstw "okresowych", gdzie każdy okres jest liczony w dziesiątkach milionów lat.

Dowody na młody wiek Ziemi
Dowody na młody wiek Ziemi
Dowody na młody wiek Ziemi

Do utworzenia się skamieliny nie potrzeba milionów lat, wystarczy znacznie krótszy czas:


Dowody na młody wiek Ziemi

Poród nie trwa chyba miliony lat, aby Ichtiozaur skamieniał ;)


Dowody na młody wiek Ziemi


Skamieniała noga kowboja wraz z jego skamieniałym butem, kowboje chyba nie istnieją od milionów lat ;)


Dowody na młody wiek Ziemi

Rzeka Missisipi przenosi około 80 tysięcy ton osadu na godzinę, który jest "wyrzucany" przy Nowym Orleanie.

Według obliczeń naukowcy wskazują, że powstanie delty w tym miejscu zajęłoy ok. 30 tysięcy lat.

Ewolucjonistą można zadać proste pytanie: czemu zatoka meksykańska nie jest cała pokryta mułem, jeżeli ziemia ma miliardy lat?

Według poglądu kreacjonistycznego nie ma żadnego problemu z wyjaśnieniem tego zjawiska, a nawet można obalić podawane przez naukowców 30 tysięcy lat transportu mułu z rzeki w Ameryce Północnej. Zwolennicy teorii Darwina wypierają wielki potop ze swojej świadomości, a to przecież on naniósł większość tego mułu w parę minut.

Można dodać, że
podczas odwiertów dokonywanych w zatoce Meksykańskiej w poszukiwaniu ropy natrafiono na głębokości 4300m odnaleziono 18 metrowe drzewa, co powinno dać do myślenia zwolennikom przypadkowego stworzenia świata.

Dowody na młody wiek Ziemi
NASA/GSFC/METI/ERSDAC/JAROS, and U.S./Japan ASTER Science Team - https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA03497

Najstarsze drzewo jakie odnaleziono na naszej planecie wg badań ma maksymalnie 4300 lat, a dendrolodzy uważają, że może być nawet młodsze.

Jest nim sosna oścista.

Jeżeli ziemia ma miliony lat, dlaczego nie na niej starszych drzew?

Dla kreacjonistów nie jest to trudne pytanie, bo według wyliczeń potop odbył się około 4400 lat temu, co pokrywa się ze wzrostem najstarszymi drzew na świecie.


Dowody na młody wiek Ziemi


Największa na świecie rafa koralowa znajduje się w wodach Australii.

Podczas drugiej wojny światowej bardzo duża część "wielkiej rafy koralowej" została zniszczona przez kotwice statków wojskowych, oraz bomby i miny wodne.

Po wojnie, ludzie z ochrony środowiska postanowili zadbać o rafę i przypatrzeć się jak szybko odrasta, a ich obserwacje trwały aż 20 lat.

Jednym z odnotowanych wniosków był te, że rafa ma mniej niż 4 tysiące lat.

Jeżeli ziemia ma miliony lat, to czemu nigdzie nie ma starszej rafy, niż ta u wybrzeży Australii? Dla kreacjonistów to pytanie nie stanowi problemu, za to ewolucjoniści mają problem z odpowiedzią, bo ich teoria nie ma nic wspólnego z faktami.

Dowody na młody wiek Ziemi

Kolejnym dowodem obalającym teorię ewolucji jest wartość zasolenia oceanów.

Średnia aktualnie
wynosi około 3,6%.

Padający nad lądem deszcz dostarcza soli mineralnych do rzek, które następnie są dostarczają wodę do oceanów, co powoduje nieustanne zasalanie wody.

Kolejnym czynnikiem zasolenia jest nieustanne odparowywanie wody z oceanów, gdzie odparowująca woda nie zawiera soli, gdyż sól nie ma takich właściwości fizycznych. Aktualny stan soli mineralnych w największych zbiornikach wodnych wskazuje nagromadzanie ich przez około 5 tysięcy lat.

Gdyby świat istniał parę miliardów lat, to oceany i morza były by zasolone w większym stopniu niż morze martwe.


Dowody na młody wiek Ziemi


BIBLIA VS KŁAMSTWO NAZYWANE NAUKĄ

Teoria ewolucji to kompletna odwrotność do tego, o czym mówi Pismo Święte, a przez działania i wpływ osób głoszących teorię ewolucji można zobaczyć działania diabła.

Jak wiemy, szatan to mistrz kłamstwa, potrafił zmienić obrót nauki w taki sposób, by wielu ludzi uważając się za mądrych, głosiło nieprawdę, którą mogą jedynie tłumaczyć kolejnymi wymyślonymi teoriami, nieopierając się na faktach.

Jeśli przyjrzymy się wszystkiemu wokół nas, trudno uwierzyć, że powstało z niczego.
My wiemy, że stworzył to niesamowity Projektant, który dopracował każdy szczegół, tak że wszystko jest nie tylko od siebie wzajemnie zależne, ale


BIBLIA > EWOLUCJA

 1. BIBLIA: Ziemia przed słońcem - EWOLUCJA: słońce przed ziemią
 2. B: Oceany/morza przed lądem - E: ląd przed oceanami
 3. B: Światło przed słońcem - E: słońce przed światłem
 4. B: Najpierw rośliny na ziemi - E: najpierw życie pod wodą
 5. B: Drzewa owocowe przed rybami - E: Ryby przed drzewami owocowymi
 6. B: Ryby przed insektami - E: Insekty przed rybami
 7. B: Rośliny przed słońcem - E: Słońce przed roślinami
 8. B: Ssaki morskie przed lądowymi - E: Ssaki lądowe przed morskimi
 9. B: Ptaki przed gadami - E: Gady przed ptakami
 10. B: Atmosfera między dwoma warstwami wody - E: Atmosfera nad wodą
 11. B: Człowiek był powodem pojawienia się śmierci - E: Śmierć była powodem pojawienia się człowieka.
 12. B: Bóg stworzył człowieka - E: Człowiek stworzył Boga.


Niech każdy sobie odpowie na pytanie, czy woli ufać i wierzyć Bogu, który jest miłością i chce abyśmy innych miłowali czy też ufali religii śmierci jaką jest ewolucja i wierzyli ich zapewnieniom które nie mają nic wspólnego z prawdziwą nauką."Gdy przypatruję się twoim niebiosom, dziełu twoich palców, księżycowi i gwiazdom, które utwierdziłeś;
Wtedy mówię: Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego?
Uczyniłeś go bowiem niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czcią go ukoronowałeś.
Dałeś mu panowanie nad dziełami twoich rąk, wszystko poddałeś pod jego stopy:
Owce i wszelkie bydło, a także zwierzęta polne;
Ptactwo niebieskie i ryby morskie, i wszystko, co przemierza szlaki mórz.
O PANIE, nasz Panie, jak sławne jest twoje imię na całej ziemi!"

Psalm 8:3-9