Nieśmiertelna dusza - część #1 : Piekło i druga śmierć

Nieśmiertelna dusza - część #1 : Piekło i druga śmierć


W większości instytucji głoszona jest nauka o nieśmiertelnej duszy, ale czy aby na pewno jest to Biblijna doktryna?

Odpowiedź brzmi: I tak i nie.
Jednak najpierw zapoznajmy się z paroma szczegółami, które pomogą nam zrozumieć formę takiej a nie innej odpowiedzi.

CZYM JEST PIEKŁO?


Za nim zajmiemy się samą duszą i jej nieśmiertelnością musimy uświadomić sobie na podstawie Pisma Świętego czym jest samo piekło.
To da podgląd na dalszą części tematu.

STARY TESTAMENT

Szeol (STRONG 7585 Sz'OL) - grób, piekło, otchłań, świat podziemny, miejsce     przebywania zmarłych

W Nowym Testamencie natomiast możemy rozróżnić dwa słowa dotyczące piekła, których kontekst w konkretnych wersetach bardziej obrazowo ukazuje nam o co chodzi w przekazie:

Hades (piekło) - (STRONG 86 Ha des) - piekło, śmierć, świat zmarłych.

Gehenna (piekło) - (STRONG 1067 Gehenna) - piekło, zatracenie. (jezioro ognia i siarki)

Ukazuje nam to dwa rodzaje piekła opisane w Biblii: jedno to miejsce odpoczynku duszy, w którym nie ma świadomości. Drugie zaś jest miejscem kary dla niesprawiedliwych - jeziorem ognia i siarki w którym poniosą oni drugą śmierć.
[SPRAWDŹ TEŻ: ŚMIERĆ CIELESNA - SEN DUCHOWY]

Jak wspominaliśmy w temacie śmierci cielesnej, nasze dusze trafiają do krainy zmarłych, czyli do piekła (hadesu).

Dusze sprawiedliwe będą tam oczekiwać na pochwycenie, natomiast niesprawiedliwe na osąd według ich uczynków - po czym trafią do piekła (gehenny) - jeziora ognia i siarki - czyli miejsca kary, gdzie nastąpi ich zniszczenie. 
[SPRAWDŹ TEŻ: POCHWYCENIE SPRAWIEDLIWYCH]

Dzięki tłumaczeniu Pisma Świętego z języka greckiego możemy sprawdzić konkretne wersety właśnie pod względem tych dwóch słów opisujących piekło.

 

HADES - PIEKŁO JAKO MIEJSCE ZMARŁYCH"Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą."
Ewangelia Mateusza 16:18


Przy okazji jednego z naszych ostatnich tematów,  gdzie został wyłożony ten werset względem błędnego nauczania i wykładania go przez kościół katolicki, (o czym możecie przeczytać tutaj:
[SPRAWDŹ TEŻ: BIBLIA OBALA URZĄD PAPIEŻA] ) wyraz piekło rzuca obraz, że to właśnie Chrystus wygrał z grobem (hadesem) - śmiercią - a nie Piotr.


"Dawid bowiem mówi o nim: Patrzyłem na Pana zawsze przed moim obliczem, bo jest po mojej prawicy, żebym się nie zachwiał.
Dlatego rozweseliło się moje serce i rozradował się mój język, a także moje ciało będzie spoczywać w nadziei.
Nie zostawisz bowiem mojej duszy w piekle i nie dasz swojemu Świętemu doznać zniszczenia."

Dzieje Apostolskie 2:25-27


Piotr, który cytuje powyższe słowa Dawida, które było proroctwem o Chrystusie obrazuje, że Jezus, który był bezgrzeszny trafił do piekła (hadesu - grobu) o czym możemy przeczytać w dalszych wersetach: 


"Mężowie bracia, mogę swobodnie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grobowiec znajduje się u nas aż do dziś.
Będąc więc prorokiem i wiedząc, że Bóg zaręczył mu przysięgą, iż z owocu jego bioder, według ciała, wzbudzi Chrystusa i posadzi na jego tronie;
Przepowiadał to i mówił o zmartwychwstaniu Chrystusa, że jego dusza nie pozostanie w piekle, a jego ciało nie dozna zniszczenia."

Dzieje Apostolskie 2:29-31


Ten sam schemat myślowy zachowuje Paweł w liście do Koryntian, gdyż Pan Jezus przezwyciężył śmierć i piekło (hades) i daje taką samą możliwość każdemu kto uwierzy i powierzy swoje życie Zbawicielowi.


"Gdzież jest, o śmierci, twoje żądło? Gdzież jest, o piekło, twoje zwycięstwo?"

1 List do Koryntian 15:55


W Objawieniu Jana również kilkakrotnie słowo piekło (hades) zostaje użyte w formie grobu:


"I zobaczyłem, oto koń płowy, a temu, który na nim siedział, było na imię Śmierć, a Piekło szło za nim. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, aby zabijali mieczem i głodem, i zarazą, i przez zwierzęta ziemi."
Objawienie Jana 6:8


W dwudziestym rozdziale mamy dwa wersety mocno obrazujące hades (piekło - grób), które wprawiają w zastanowienie niejednego badacza Pisma Świętego.
Pan jednak nakierowuje na odpowiednie ścieżki i daje odnaleźć wszystko co ON chce abyśmy zrozumieli."I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli. I zostali osądzeni, każdy według swoich uczynków.
A śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognia. To jest druga śmierć."
Objawienie Jana 20:13-14


Te dwa wersety wyraźnie wykazują, że piekło (grób jako miejsce zmarłych - hades, szeol) zostaną zniszczone w jeziorze ognia ( piekle - gehennie - miejscu kary).

Co najważniejsze i zostało zaznaczone, nastąpi tam druga śmierć, co równe jest z tym, że grzesznicy nie mogą mieć nieśmiertelnej duszy.

GEHENNA - PIEKŁO MIEJSCEM ZNISZCZENIA


W Ewangelii Mateusza w rozdziale piątym oraz w Ewangelii Marka w rozdziale dziewiątym możemy przeczytać nauczanie Pana Jezusa, który wykazuje karę w ogniu piekielnym. W tych miejscach możemy zobaczyć słowo piekło tłumaczone z gr. gehenna.


"Lecz ja wam mówię: Każdy, kto się gniewa na swego brata bez przyczyny, podlega sądowi, a kto powie swemu bratu: Raka, podlega Radzie, a kto powie: Głupcze, podlega karze ognia piekielnego."
Ewangelia Mateusza 5:22


"Jeśli więc twoje prawe oko jest ci powodem upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało było wrzucone do ognia piekielnego.
A jeśli twoja prawa ręka jest ci powodem upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało było wrzucone do ognia piekielnego."
Ewangelia Mateusza 5:29-30


W kolejnym wersecie warto zwrócić uwagę na słowo "zatracić", aby uwydatnić jeszcze lepiej wypowiedź Pana Jezusa o karze ognia piekielnego (gehenny). 

Zatracić - (STRONG 622 apollymi) - zniszczyć, zgładzić, zgubić, zabić, przepaść, być straconym, zaginąć


"Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zatracić w piekielnym ogniu."
Ewangelia Mateusza 10:28


Pan Jezus również w rozmowie z faryzeuszami wykazywał zatracenie w ogniu i poniesieniu drugiej śmierci.


"Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morza i lądy, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy się nim stanie, czynicie go synem piekła dwa razy takim jak wy sami."
Ewangelia Mateusza 23:15"Węże, plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli uniknąć potępienia ognia piekielnego?"
Ewangelia Mateusza 23:33


DRUGA ŚMIERĆ W WIECZNYM OGNIU


"Dlatego jeśli twoja ręka albo noga jest ci powodem upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do życia chromym albo ułomnym, niż mając dwie ręce albo dwie nogi, być wrzuconym do ognia wiecznego.
A jeśli twoje oko jest ci powodem upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do życia, niż mając dwoje oczu, być wrzuconym do ognia piekielnego."

Ewangelia Mateusza 18:8-9


Na wstępie bardzo ciekawy fragment, który wykazuje nam termin "ognia wiecznego" jako miejsce kary, czyli jezioro ognia i siarki. Należy zauważyć, że Pan Jezus wypowiadając te słowa, nigdzie nie powiedział, że będzie to wieczna kara w ogniu dla grzeszników - dał jednak zrozumienie, że nastąpi wieczne zniszczenie.


"I schwytana została bestia, a z nią fałszywy prorok, który czynił przed nią cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię bestii i oddawali pokłon jej wizerunkowi. Oboje zostali żywcem wrzuceni do jeziora ognia, płonącego siarką."
Objawienie Jana 19:20


W Objawieniu Jana jest wskazanie, że to diabeł, bestia i fałszywy prorok poniosą mękę na wieki wieków.


"A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie jest bestia i fałszywy prorok. I będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków."
Objawienie Jana 20:10


To co się stanie z resztą niesprawiedliwych?
Zostaną oni unicestwieni w karze ognia, lecz nie będą się tam palić wieczność, a określony czas - według swoich uczynków.

Czy to w Nowym czy Starym Testamencie możemy znaleźć naprawdę sporo fragmentów o zniszczeniu niesprawiedliwych, a nie o męczeniu ich przez wieczność.

Bóg nie jest sadystą - a wszyscy grzesznicy otrzymają największą karę jaką jest wieczne oddzielenie od Stwórcy, czego dzisiaj nie odczuwamy tutaj na ziemi.


"Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu."
List do Rzymian 6:23"Oto moi słudzy będą śpiewać z radości serca, a wy będziecie krzyczeć z boleści serca i zawodzić z powodu zrozpaczonego ducha.
I zostawicie swoje imię moim wybranym na przekleństwo, gdyż Pan BÓG zabije was, a swoje sługi nazwie innym imieniem."

Izajasza 65:14-15


Druga śmierć:"Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów: Ten, kto zwycięży, nie dozna szkody od drugiej śmierci."
Objawienie Jana 2:11


"Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat."
Objawienie Jana 20:6
 
 

"I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć.
I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego."

Objawienie Jana 20:14-15


"Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga."
Objawienie Jana 21:8


NIEŚMIERTELNA DUSZA - NAGRODĄ


Głoszenie nieśmiertelnej duszy w praktycznie wszystkich instytucjach jest kłamstwem, które nie ma nic wspólnego z nauczaniem pochodzącym z natchnionej Biblii.

Nieśmiertelność lub inaczej wieczne życie jest nagrodą!


"Tym, którzy przez wytrwanie w dobrym uczynku szukają chwały, czci i nieśmiertelności, odda życie wieczne;
Natomiast swarliwym i nieposłusznym prawdzie, lecz posłusznym niesprawiedliwości, odda zapalczywość i gniew."

List do Rzymian 2:7-8


Jest to pierwsza część z serii o nieśmiertelnej duszy, materiał jest na tyle obszerny, że postanowiliśmy rozbić go na więcej artykułów.

Módlcie się za nami, abyśmy dobrze zrozumieli i przekazali wam ten temat, w Bożym prowadzeniu, pod natchnieniem Ducha.

I nie wierzcie nam na słowo, otwórzcie Pismo Święte i sami sprawdźcie.

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEOMYLNE PISMO ŚWIĘTE]

Świadectwo dnia codziennego - część #1

Świadectwo dnia codziennego - część #1


Chcemy was zaprosić na nową serię artykułów pt.: "ŚWIADECTWA DNIA CODZIENNEGO". Będzie ona poświęcona działaniom Boga w naszym życiu.

Chcemy podzielić się  tym, jak Pan Jezus nas używa, zmienia, jak daje nam zrozumienie w swoim prowadzeniu każdego dnia.

Zapraszamy na część pierwszą.

Przez cały ubiegły tydzień w naszym mieście padało. Dawniej narzekali byśmy na taką pogodę, dziś patrząc zupełnie z innej perspektyw, patrząc dobrym okiem - dziękujemy Panu za każdą kroplę, która jest niesamowitym błogosławieństwem od Wszechmogącego! Bez wody w końcu nie ma życia, a niebawem wszystko rozkwitnie i się pięknie zazieleni!

Mogło by się też wydawać, że taka pogoda nie jest najlepszym czasem na głoszenie dobrej nowiny, jednak Pan po raz kolejny udowadnia, że nie ma rzeczy niemożliwych i jeśli będziemy słuchać Jego głosu nie musimy się niczego lękać.   

PAN WYSŁUCHUJE MODLITW

Na wstępie pragniemy wszystkim podziękować za modlitwy za naszą koleżankę, która miała operację związaną z usunięciem nowotworu.

Początkowo jej operacja została odwołana, gdyż oddział na który miała trafić został przekształcony na covidowy. Jednak dzięki modlitwie do Naszego Pana Jezusa Chrystusa, zdarzył się cud. Otrzymała ona telefon, że  w szpitalu zwolniło się miejsce na operację i ma zjawić się następnego dnia - dzięki temu też szybciej trafiła na stół operacyjny, niż było to planowane. Pan tak pokierował całą sytuacją, że operacja była mniej inwazyjna, a wszystko poszło szybko i bez komplikacji. Po kilku dniach była już z powrotem w swoim domu!


"Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego."
Ewangelia Mateusza 10:29


Pan dokonał cudu i wierzymy, że nic tu nie stało się bez przyczyny!
Dzięki nasz wielki Panie, Królu nieba i ziemi, że dokonujesz tak wielkich dzieł!
Bez Twojej woli, nic nie może się wydarzyć!
[SPRAWDŹ TEŻ: MODLITWA]

POZORNE ZAPOMINALSTWO - BOŻY PLAN

Na początku tygodnia wydarzyła się rzecz, której dawniej nie potraktowali byśmy jako Boże prowadzenie - a zwykłe zapominalstwo i pewnie doprowadziłaby to do nieporozumienia w naszym związku. Mianowicie Ania zapomniała wyjąć z zamrażalnika mięsa na obiad i zorientowała się dosłownie chwilę przed końcem mojej pracy. Oczywiście mogło by się wydawać, że każdemu się może zdarzyć i zawsze można wymyślić coś innego, dlatego też postanowiliśmy zamówić obiad z pobliskiej restauracji z obiadami domowymi.

Wracając z pracy, zamiast prosto do domu zahaczyłem o wyżej wymienione miejsce. Już w drodze miałem przeświadczenie, że nie dzieje się to bez przyczyny i Pan w tej sytuacji ma dla mnie swój plan. Wierzyłem, że Pan pozwoli mi z kimś porozmawiać i głosić dobrą nowinę.

Dodatkowo pomimo, iż droga do domu, którą zmuszony byłem wracać była dłuższa od tej którą wracam zazwyczaj - to Pan pozwolił przejechać ją zdecydowanie szybciej niż zawsze. Pozwoliło mi to dotrzeć po zamówienie przed czasem - dzięki czemu podczas oczekiwania miałem okazję porozmawiać z Panią, która wydawała posiłki. Sama zresztą zaczęła rozmowę o nierozpieszczającej nas pogodzie, deszczu i braku słońca pomimo, że mamy już kwiecień.
Była to doskonała okazja, by zwrócić jej uwagę na błogosławieństwo, które razem z deszczem Pan zsyła na ziemię, i że od lat nie było tak dobrze nawodnionej ziemi, co przyniesie większy plon latem. Wierzę, że te kilka słów w jakiś sposób mogło wpłynąć na jej spojrzenie, i skłoniło do pewnych przemyśleń.

PAN PODSYŁA OSOBY

Po tej krótkiej rozmowie w lokalu pojawił się inny klient, a wraz z nim bezdomny - który jak się okazało dostaje pożywienie od baru, co jest bardzo miłym gestem ze strony właściciela.

Dostał on pojemnik z obiadem - a po krótkiej chwili i moje zamówienie było gotowe i mogłem udać się do domu. Prosiłem jednak jeszcze Pana o dobre słowo, by móc porozmawiać z tym człowiekiem, który wyszedł tuż przede mną.
Na pierwszy rzut oka widać było, że ma on problemy z alkoholem, zapytałem również o to czy jest bezdomny, z niepewnym wzrokiem przyznał, że jest.
Głosiłem mu Boże miłosierdzie, opowiedziałem, że Pan wyciągnął mnie z uzależnień i agresji. Prosiłem, by spróbował szukać pomocy w Chrystusie, bo tylko on ma siłę by nas podnieść. To wspaniałe, jak Pan stawia na naszej drodze ludzi, i wierzę, że i w tej rozmowie nie było przypadku, a Słowa które Pan włożył w moje usta w jakiś sposób pozwolą, by ten człowiek zechciał wyjść ze swojej trudnej sytuacji, by zechciał wyciągnąć rękę po pomoc.

[SPRAWDŹ TEŻ: RATUNEK TYLKO W CHRYSTUSIE]

Przeszedłem raptem 10 metrów i zwróciłem uwagę, że przy najbliższym wjeździe na jedną z posesji, trzech panów zabezpiecza ciężarówkę z odpadami komunalnymi. Poczułem w głębi duszy, że Pan chce, abym i z nimi porozmawiał, zwłaszcza, że jak wchodziłem do restauracji to nie było ich w tym miejscu, a teraz akurat kończyli swoją pracę przy załadunku.
[SPRAWDŹ TEŻ: CHRZEŚCIJANIN W PRACY]

Podszedłem więc do nich i podziękowałem za trud włożony w pracę. Dawniej nie docenił bym wykonywanego przez nich zawodu, pewnie ominął bym ich łukiem i w żaden sposób nie docenił tego, co robią.
Pan jednak dał mi szansę powiedzieć im swoje świadectwo, jeden z nich był mocno zainteresowany tym co mówię, a ze względu, że byli w pracy nie chciałem zabierać im zbyt dużo czasu. Jednak wiem doskonale, że nawet jedno Słowo jest wstanie poruszyć duszę i zasiać dla naszego Pana ziarno, które w przyszłości stanie się plonem.
[SPRAWDŹ TEŻ: ŻYCIE W GNIEWIE I UZALEŻNIENIACH - PAN UWALNIA]


"Ale głosimy, jak jest napisane: Czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują."
1 List do Koryntian 2:9

ROZMOWA Z KSIĘDZEM - POCZĄTEK APOSTAZJI

Od pewnego czasu w nasze serca wlana została chęć oficjalnego odejścia z Kościoła Katolickiego - czyli podjęcia się apostazji. Dotąd jednak nie podejmowaliśmy ku temu żadnych kroków - jednak Pan poruszył nas do wykonania pierwszych ruchów ku temu.

Do KRK przynależeliśmy właściwie tylko na papierze, ponieważ gdy byliśmy dziećmi wybrali tę opcję za nas nasi rodzice.
[SPRAWDŹ TEŻ: DLACZEGO CHRZEST DZIECI JEST NIEBIBLIJNY]

Jednak teraz będąc świadomymi chrześcijanami, których Pan ochrzcił Duchem Świętym nie chcemy brać udziału w przekłamanych statystykach instytucji, która swoimi kłamstwami zwiodła wielu ludzi, którzy szczerze szukali w życiu Boga, jednak przez ludzkie nauki odrzucili prawdę płynącą z Pisma Świętego.
[SPRAWDŹ TEŻ: BIBLIA OBALA URZĄD PAPIEŻA]

Pragniemy z tego miejsca podkreślić, że jesteśmy zwolennikami Biblijnych eklezji - gdzie wspólnota tworzona jest z ludzi, którzy żyją w prawdziwej braterskiej miłości. Niestety, ale większość instytucji swoimi naukami oddala od Boga i prawdy, oraz próbuje uzależnić od siebie swoich "wiernych" zamiast pozwolić tworzyć rodzinę i jedność w Chrystusie. 

Wróćmy jednak do świadectwa.
Gdy w końcu zmobilizowałem się do odwiedzenia parafii, w której jako noworodek zostałem polany wodą - w porozumieniu z pracodawcą wyszedłem z pracy 20 minut wcześniej, ponieważ kancelaria przykościelna była czynna do 16:30. Tego dnia jednak droga była bardzo zakorkowana i trasa, którą powinienem przejechać w 25-30 minut zajęła mi 20 minut więcej. Pan rzucił mi wówczas małe wyzwanie - czy zaufam Jemu, czy własnym obawą i przekroczę dozwoloną prędkość. Jednak pokornie przejechałem trasę zgodnie z przepisami, ryzykując, że nie zdążę na konkretną godzinę. Jednak udało się dojechać kilka minut przed zamknięciem. 

Modliłem się, by Pan dopomógł w dojechaniu na czas oraz szybkim odnalezieniu kancelarii, gdyż nie miałem pojęcia gdzie dokładnie się ona znajduje. I jak zwykle Bóg mnie nie zawiódł (On nigdy nie zawodzi ;) ) Pan poruszył moje serce i skręciłem dokładnie w tą uliczkę w którą powinienem, pomimo, że sam kościół znajdował się kawałek dalej. Prosiłem również o prowadzenie w rozmowie.

I tak stanąłem twarzą w twarz z księdzem, stawiając pierwszy krok ku apostazji z KRK w celu uzyskania "aktu chrztu".

Początkowo nie wiedziałem kim jest ten człowiek, gdyż ubrany był w ubiór cywilny, dopiero, gdy otrzymałem dokument, z pieczęci i podpisu dowiedziałem się, że jest on klerem w tej parafii.

Pan natchnął mnie przy tej rozmowie i włożył odpowiednie słowa na każdą chwilę. Człowiek ten próbował za wszelką cenę odwieźć mnie od mojej decyzji w  sprawie apostazji. Miałem wtedy okazję złożyć mu swoje świadectwo - on jednak przerywał mi przez większość czasu i nie chciał dać dojść do słowa. Zaczęliśmy również wymieniać swoje zdania dotyczące między innymi Pisma Świętego, nauk KRK, przekonania o nieśmiertelności duszy oraz paru innych tematów - jednak te sprawy rozwinę w artykule stricte o apostazji, gdy już obydwoje zakończymy ten proces.

Na zakończenie otrzymał ode mnie dwa egzemplarze Pisma Świętego Nowego Testamentu - Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej - pobłogosławiłem tego człowieka i życzyłem wszystkiego dobrego i ruszyłem w drogę powrotną do domu.

MAŁE SŁOWO RÓWNIEŻ DZIAŁA W SERCACH

Po drodze wstąpiłem jeszcze do sklepu na naszym osiedlu i gdy stałem w kolejce, przepuściłem przed siebie parę starszych ludzi.
Powiedziałem im, że żyje we mnie Chrystus i mam czas, że przede mną życie wieczne, dlatego mi się nie spieszy. Podziękowali mi, a całej rozmowie przysłuchiwał się młody chłopak stojący nieopodal. Ta sytuacja ewidentnie Go zdziwiła, bo zwróciłem uwagę, że ukradkiem mi się przygląda. Za pewne nie spodziewał się takich słów z ust chłopaka zgolonego na krótko i ubranego w dresy ;)

Gdy starsi ludzie zakończyli pakować swoje zakupy, jeszcze raz mi podziękowali - a ja życzyłem im wszystkiego co najlepsze i błogosławiłem im w imieniu Pana. Przy rozmowie również podkreśliłem, że wyznaję Boga, a nie religię, organizacje czy instytucję.

UZALEŻNIENIA RUJNUJĄ ŻYCIE, JEDNAK RATUNEK JEST MOŻLIWY


Pod koniec tygodnia, również i Ania miała okazję głosić Słowo osobie pogrążonej w alkoholizmie. Było to dla niej spore wyzwanie, gdyż uzależnienie do alkoholu jest dla niej bardzo osobliwym i drażliwym tematem, a trauma z tym związana przez długi czas wprawiała ją w nerwy. Jednak Pan dodał jej sił.

Powiedziała temu człowiekowi swoje świadectwo, powiedziała, że my jako ludzie nie mamy w sobie siły by wygrać z uzależnieniem. Że sama próbowała własnych sił, jednak to dopiero Chrystus ją wyciągnął z bagna i marności. Prosiła również, by szukał pomocy u Boga, czytał Pismo i modlił się o wsparcie.
[SPRAWDŹ TEŻ: DEPRESJA CICHY MORDERCA]

Wiemy doskonale, że czasem wystarczy jedno Słowo, może kilka zdań, by zasiać w czyimś sercu chęć poznania Boga.
Wierzymy szczerze, że Pan pozwala powiedzieć tyle ile dana osoba jest w stanie przyjąć w danym momencie. Zdarzają się długie rozmowy o Bogu, które nie przyniosą plonu - bądź przyniosą go po czasie. A bywają krótkie Słowa, które wpłyną na serce człowieka, który z chęcią przyjmie prawdę do siebie i pójdzie drogą do naszego Zbawcy.

Pamiętajcie, że nie ważne ile uda się komuś powiedzieć o Bogu, zawsze warto podjąć próbę - nawet jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać, albo będzie w stosunku do nas źle nastawiony - to tej rozmowie może przysłuchiwać się inna osoba, którą Twoje słowa poruszą. Pan chce byśmy nieśli Jego ewangelię. Pierwszy krok jest najtrudniejszy.

Chwała Panu.


"Bo któż to jest Apollos? Albo, któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan.
Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg.
A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost.
Bo ten, co sadzi, i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy.
Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy; wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście."

Pierwszy List do Koryntian 3:5-9


Biblia obala urząd "papieża"

Biblia obala urząd "papieża"


"Papież" - czyli najwyższy kapłan katolicyzmu, nazywany przez wiernych tej instytucji również takimi przydomkami jak: "biskup Rzymu", "prymas Italii", "zwierzchnik kościoła katolickiego", "głowa stolicy Apostolskiej" "głowa kościoła", "suweren Państwa-Miasta Watykan" czy "ojciec święty".

KTO JEST NAJWIĘKSZY WEDŁUG BIBLII?

Według katolików Piotr był pierwszym Biskupem Rzymu, który został wywyższony przez Chrystusa.

W Ewangelii możemy przeczytać o sytuacji w której uczniowie zaczęli się ze sobą spierać o to, kto jest największy.


"Powstał też spór między nimi o to, kto z nich ma uchodzić za największego.
On zaś rzekł do nich: Królowie narodów panują nad nimi,
a władcy ich są nazywani dobroczyńcami.
Wy zaś nie tak, lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy, a ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący."
Ewangelia Łukasza 22:24-26


Jeżeli Piotr miałby być wyróżniony, to podczas tej rozmowy Pan Jezus powiedziałby, że to właśnie Piotr jest liderem i on będzie przewodził po odejściu Mesjasza.

Lecz Chrystus ukazuje, że należy się uniżać i być sługą dla swych braci, aby stawać się pierwszym. Tymczasem pozycja biskupa Rzymu jest wywyższona nad innych kapłanów kościoła katolickiego do tego stopnia, że został ustalony dogmat o nieomylności papieża.


"A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi."
Ewangelia Mateusza 19:30


Przykładem skromnej postawy był sam Chrystus, który uniżył się do formy człowieka wypierając się swojej Boskości na ponad 30 lat, dał On dobry przykład wszystkim swoim ówczesnym, jak i aktualnym uczniom jak należy się uniżać i służyć innym, również abyśmy potrafili nosić każdego dnia swój własny krzyż. 


"Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie,
Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu,
Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem,
Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej."
List do Filipian 2:5-8


CHRYSTUS SKAŁA - PIOTR KAMIEŃ

Całą tezę o tym, że Szymon Piotr jest pierwszym "papieżem" katolicy opierają na źle przez nich interpretowanym fragmencie z Ewangelii Mateusza:


"A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr,
i na tej opoce zbuduję Kościół mój,
a bramy piekielne nie przemogą go."

Ewangelia Mateusza 16:18


foto/ jimmyakin.com


Kościół Katolicki tłumacząc przyrównuje Piotra do skały i to, że słowo opoka (skała) ma to samo pochodzenie co jego imię. Dla rozwiania wszelkich wątpliwości możemy sprawdzić co pokazuje konkordancja Biblii z tłumaczenia greckiego: 

Piotr - Petros (STRONG 4074) - tłumaczenie: kamień lub głaz

Opoka -  petra  (STRONG 4073) - tłumaczenie: skała, blok skalny 

Jeżeli dzięki tłumaczeniu greckiemu możemy wykazać, że Piotr nie jest skałą, to idąc prawidłowym tokiem rozumowania, Pismo tłumaczmy Pismem.

Sprawdźmy kto jest skałą/opoką według natchnionej Biblii.


"Powiedział: PAN jest moją skałą, moją twierdzą i moim wybawicielem."
II Księga Samuela 22:2


"Bo któż jest Bogiem oprócz PANA? Któż skałą oprócz naszego Boga?"
II Księga Samuela 22:32


"PAN żyje, niech będzie błogosławiona moja skała, niech będzie wywyższony Bóg, skała mojego zbawienia."
II Księga Samuela 22:47


"Bóg Izraela przemówił, Skała Izraela mówiła do mnie: Ten, który panuje nad ludem, ma być sprawiedliwy, ma panować w bojaźni Bożej."
II Księga Samuela 23:3


"PAN moją skałą, moją twierdzą i wybawicielem. Mój Bóg moją opoką, której będę ufał, moją tarczą i rogiem mego zbawienia, moją warownią."
PSALM 18:2

"Bo któż jest Bogiem oprócz PANA? Któż skałą oprócz naszego Boga?"
PSALM 18:31

"PAN żyje, niech będzie błogosławiona moja skała, niech będzie wywyższony Bóg mego zbawienia."
PSALM 18:46


"Do ciebie wołam, PANIE, Skało moja; nie bądź głuchy na moje wołanie, abym jeśli się nie odezwiesz, nie stał się podobny do zstępujących do dołu."
PSALM 28:1


"Ty[PAN - werset 1](p. red.)  bowiem jesteś moją skałą i twierdzą; dlatego przez wzgląd na twoje imię kieruj mnie i prowadź."
PSALM 31:3


"Powiem Bogu, mojej skale: Czemu o mnie zapomniałeś? Czemu chodzę smutny z powodu ucisku wroga?"
PSALM 42:9


"Bądź[PAN - werset 1](p. red.) mi skałą schronienia, gdzie zawsze mogę uciec; przykazałeś, aby mnie wybawiono, bo ty PAN - werset 1](p. red.) jesteś moją skałą i twierdzą."
PSALM 71:3


"Przypominali sobie, że Bóg jest ich skałą, że Bóg Najwyższy – ich Odkupicielem;"
PSALM 78:35


"Aby opowiadać, że PAN jest prawy; on jest moją skałą i nie ma w nim żadnej nieprawości."
PSALM 92:15


"Chodźcie, śpiewajmy PANU, wykrzykujmy radośnie skale naszego zbawienia."
PSALM 95:1


"Ufajcie po wsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną."
Izajasza 26:4


"Nie trwóżcie się i nie lękajcie się! Czy wam tego już dawno nie opowiedziałem i nie zwiastowałem? I wy jesteście moimi świadkami. Czy jest bóg oprócz mnie? Nie, nie ma innej opoki, nie znam żadnej."
Izajasza 44:8


"Lecz Ty, Panie, który jesteś od wieków, Boże mój, Święty mój, nie daj nam zginąć! Panie, powołałeś ich, aby dokonali sądu, Skało, ustanowiłeś ich, aby wymierzyli karę."
Habakuka 1:12


"Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie, słucha moich słów i wypełnia je.
Podobny jest do człowieka budującego dom, który zrobił głęboki wykop i założył fundament na skale. A gdy przyszła powódź, rzeka uderzyła w ten dom, ale nie mogła go poruszyć, bo był założony na skale."

Ewangelia Łukasza 6:47-48


Wszystkie te fragmenty
ewidentnie ukazują, że tylko Bóg może być skałą, a wyrażenie z ewangelii Mateusza (16:18) "na tej skale" odnosi się tylko i wyłącznie do Chrystusa, Boga żywego Syna YHVH.
[SPRAWDŹ TEŻ: JEZUS BÓG SYN YHVH]

Również inne przydomki przypisywane biskupowi Rzymskiemu, uniżają naszemu Panu:

"Ojciec Święty" - Nazywanie człowieka takim przydomkiem jest bluźnierstwem wobec Boga Ojca:
 

"I nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem.
Jeden bowiem jest wasz Ojciec, który jest w niebie."

Ewangelia Mateusza 23:9
 
 
"A nie jestem już na świecie, ale oni są na świecie,
a ja idę do ciebie.
Ojcze święty, zachowaj w twoim imieniu tych,
których mi dałeś, aby byli jedno jak i my."

Ewangelia Jana 17:11


"Głowa kościoła": Na pewno nie jest nim człowiek, a zwłaszcza "papież".


"Twoja, PANIE, jest wielkość, moc, chwała, zwycięstwo i majestat.
Wszystko bowiem, co jest na niebie i na ziemi, jest twoje. Do ciebie należy królestwo, a ty jako głowa jesteś wyniesiony ponad wszystko."

I Księga Kronik 29:11


"Ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością,
i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem,
jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym;
I wszystko poddał pod nogi jego,
a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła,
Który jest ciałem jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia."

List do Efezjan 1:21-23


"Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości,
wzrastali pod każdym względem w niego,
który jest Głową, w Chrystusa,"

List do Efezjan 4:15


"Bo mąż jest głową żony,
jak Chrystus Głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem."

List do Efezjan 5:23


"On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu.
On też jest głową ciała – kościoła;
on jest początkiem i pierworodnym z umarłych,
aby we wszystkim był pierwszy;"

List do Kolosan 1:17-18

TYLKO BOGU ODDAJ POKŁON

Foto/Max Rossi

W Nowym Testamencie wiele razy
występuje napomnienie, by nie oddawać pokłonu żadnemu stworzeniu, tylko Bogu.

Sam Piotr, którego instytucje próbują przypisywać do tego urzędu nie pozwalał, aby oddawano
mu pokłon. 


"A gdy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw,
padł mu do nóg i oddał mu pokłon.
Lecz Piotr podniósł go, mówiąc: Wstań, ja też jestem człowiekiem."
Dzieje Apostolskie 10:25-26


"Wtedy Jezus powiedział mu: Idź precz, szatanie!
Jest bowiem napisane: Panu, swemu Bogu, będziesz oddawał pokłon
i tylko jemu będziesz służył."

Ewangelia Mateusza 4:10


Taka samą sytuację możemy zaobserwować podczas objawienia jakie otrzymał Jan dotyczącego końca czasów, wówczas Jan dwukrotnie chciał oddać pokłon aniołowi którego wysłał Pan Jezus aby mu objawił część widzenia, ale sam wysłannik mu zakazał i wskazał, że Bogu należy oddawać pokłon.


I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon.
A on rzecze do mnie: nie czyń tego!

Jam współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa,
Bogu oddaj pokłon! A świadectwem Jezusa jest duch proroctwa.

Objawienie Jana 19:10


"A ja, Jan, widziałem to wszystko i słyszałem. A gdy usłyszałem i zobaczyłem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby oddać mu pokłon.
Lecz powiedział do mnie: Nie rób tego, bo jestem sługą z tobą i twoimi braćmi prorokami, i z tymi, którzy zachowują słowa tej księgi. Bogu oddaj pokłon."

Objawienie Jana 22:8

BIBLIA OBALA PAPIESTWO

Całe Pismo Święto jest natchnione przez Boga i wykazuje, że należy pokładać nadzieję jedynie w Panu - nigdy w człowieku.
Obiwiązkiem Chrześcijan jest słuchanie Zbawiciela i wypełnianie Jego woli.

Katolicyzm w swoich wierzeniach niestety łamie dane od Boga Słowo i w swe modlitwy kieruje do stworzenia - Świętych, Marii czy właśnie papieża. W naszym kraju (ale i na całym świecie) popularne jest kierowanie swoich modlitw między innymi do nie żyjącego już Karola Wojtyły. On jednak jako człowiek nie jest w stanie nikogo wysłuchać, nie może być pośrednikiem czy powiernikiem naszych próśb.
A samo kierowanie się do niego jest bałwochwalstwem i bluźnierstwem w oczach Boga.

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEOMYLNE PISMO ŚWIĘTE]
[SPRAWDŹ TEŻ: WNIEBOWZIĘCIE MARYI - KŁAMSTWO KRK]

Bóg nie akceptuje takiego stanu rzeczy, co wyrażał już przez swojego proroka:


"Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu ani mojej chwały bałwanom."
Izajasz 42:8


"Tak mówi PAN: Przeklęty człowiek, który ufa człowiekowi i który czyni ciało swoim ramieniem, a od PANA odstępuje jego serce."
Jeremiasza 17:5


Dlatego w swym postępowaniu kierujmy się jedynie tym co Bóg przekazuje nam przez Pismo Święte, każda ewangelia różniąca się od tej danej nam od Pana jest kłamstwem.

Kościół Katolicki kieruje się w pierwszej kolejności wyznaczonymi normami instytucji opisanymi w Katechiźmie, który bardzo znacząco różni się od natchnionej Księgi.  Dlatego zastanówcie się kogo chcecie słuchać - Boga, czy instytucji.
Stwórcy naszego świata, jedynego Pana który nigdy się nie myli - czy omylnych ludzi wpierających nam jak mamy żyć, by wpasować się do ich instytucji.
[SPRAWDŹ TEŻ: PAN JEZUS JEDYNĄ DROGĄ]

My wybraliśmy - ufamy Bogu i tylko Jemu i pragniemy, by każdy otworzył swoje oczy, póki jeszcze jest na to czas. Każda chwila może być tą ostatnią, a po śmierci już nie ma szansy na zmianę.
[SPRAWDŹ TEŻ: ŚMIERĆ CIELESNA - DUCHOWY SEN]


"Lepiej ufać PANU, niż polegać na człowieku."
PSALM 118:8


"Wtedy Piotr i apostołowie odpowiedzieli: Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi."
Dzieje Apostolskie 5:29


"Głos Boga, a nie człowieka!"
Dzieje Apostolskie 12:22

Chrześcijanin w pracy

Chrześcijanin w pracy


Chrześcijanin musi być światłością świata, tak aby dawać przykład w każdym momencie
swojego życia.
Tak samo w miejscu pracy musimy potrafić się zachować jak przystało na uczniów Pana Jezusa. 
Wiele osób podąża starym powiedzeniem pochodzącym za czasów PRL: "czy się stoi czy się leży to wypłata się należy".
My również gdy chodziliśmy w ciemności tego świata chcieliśmy małym nakładem sił zarobić mnóstwo pieniędzy. Była to nie tylko chciwość, ale i lenistwo. 
[SPRAWDŹ TEŻ: GRZECH MARNUJE - CHRYSTUS RATUJE]


 "Pragnienie leniwego zabija go, bo jego ręce nie chcą pracować.
Przez cały dzień pożąda on zachłannie, a sprawiedliwy daje i nie szczędzi."
Księga Przysłów 21:25-26

Jako ludzie żyjący w Chrystusie musimy wszyscy postępować inaczej niż ludzie tego świata. 
Tyczy się to pracowników jak i pracodawców. 
 


Każdy korzysta z pracy innych.

Każdy musi sobie uświadomić i wziąć do serca, że wykorzystuje pracę innych ludzi, co może nie być dostrzegalne na pierwszy rzut oka; 
  • Gdy przychodzi zima dozorcy odgarniają śnieg z chodników i dróg aby użytkownicy ulic mogli dotrzeć spokojnie do miejsc podróży.  
  • Policja pilnuje porządku abyśmy mogli czuć się bezpiecznie, gdyby nie oni zapanowałby chaos i bezprawie.
  • Ludzie w wodociągach przez całą dobę dbają o jakość wody jak i naprawiają uszkodzenia rur kanalizacyjnych rozciągniętych pod naszymi ulicami i domami.
Przykładów jest wiele i każda praca jest ważna do funkcjonowania społeczeństwa.
Załóżmy, że każdy by zaczął bagatelizować swój zawód, takie zachowanie mogłoby doprowadzić do wielkich nie opisanych zaburzeń w życiu społecznym.   

Przykładowo, gdyby strażacy podchodzili do swoich czynności tak jak ja kiedyś podchodziłem do swoich obowiązków w miejscu pracy, to pożary nie były by gaszone na czas.
Za nim narodziłem się na nowo potrafiłem chować się między regałami aby symulować prace porządkowe na magazynie po to żeby zajmować się marnościami na smartfonie.

Dlatego w pracy każdy z nas musi dawać z siebie 100%.


"Ani u nikogo nie jedliśmy chleba za darmo, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem."
Drugi list do Tesaloniczan 3:8

Trudy w pracy?

Wiele osób narzeka na trudy pracy, chodź tak na prawdę znacząca większość zawodów w dzisiejszych czasach jest lekka. Dzięki wszelkim sprzętom i maszynom jesteśmy wyręczani, mamy wszelkie dogodności takie jak, urlopy płatne, renty, emerytury itp.

Nie chcemy wdawać się w dywagacje związane z ustrojami i podejściami socjalno społecznymi, bo nam jako chrześcijanom nie zależy na "gierkach politycznych" i każdą władzę błogosławimy i modlimy się za nią jaka by nie była.

Temat władzy poruszymy w innym artykule.

Ktoś by mógł narzekać, że kiedyś nie pracowało się na nocne zmiany, które są popularne w dzisiejszych czasach. Nawet za czasów Chrystusa praca odbywała się w nocnych trybach, więc można mieć pewność, że to nic nowego.


"A Szymon mu odpowiedział: Mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy, ale na twoje słowo zarzucę sieć." Ewangelia Łukasza 5:5


A nawet gdy wykonujemy ciężką pracę, musimy pamiętać, że przyszło to na nas po tym co zrobili pierwsi ludzie na ziemi; Adam i Ewa.

"Do Adama zaś powiedział: Ponieważ usłuchałeś głosu swojej żony i zjadłeś z drzewa, o którym ci przykazałem, mówiąc: Nie będziesz z niego jadł – przeklęta będzie ziemia z twego powodu, w trudzie będziesz z niej spożywać po wszystkie dni twego życia
Ona będzie ci rodzić ciernie i oset i będziesz spożywał rośliny polne.
Księga Rodzaju 3:17-18


Od tam tej pory ciąży na nas znój ciężkiej pracy.


"Słońce wstaje, schodzą się razem i kładą się w swoich jamach.
Wtedy wychodzi człowiek do swojej roboty i do swojej pracy aż do wieczora."
Psalm 104:22-23


My jako chrześcijanie powinniśmy brać na siebie odpowiedzialność w pracy gdy jest taka potrzeba, nie powinniśmy się obawiać konsekwencji. Powinniśmy być pracowici, pomocni, dający z siebie zawsze 100%, wówczas nasze postępowanie będzie miłe w oczach naszego Pana. Również może to być dobre świadectwo dla innych osób.


"Słudzy, z bojaźnią i z drżeniem bądźcie posłuszni panom według ciała, w prostocie serca, jak Chrystusowi; Nie służąc dla oka, jak ci, którzy chcą podobać się ludziom, lecz jak słudzy Chrystusa, czyniąc wolę Boga z serca; Służąc z życzliwością, tak jak Panu, a nie ludziom;
A wy, panowie, tak samo wobec nich postępujcie, porzucając groźby, wiedząc, że i wy sami macie Pana w niebie, a u niego nie ma względu na osoby. Wiedząc, że każdy, kto uczyni coś dobrego, to też otrzyma od Pana, czy niewolnik, czy wolny."
List do Efezjan 6:5-9
Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, nie służąc dla oka, jak ci, którzy chcą się podobać ludziom, lecz w szczerości serca, bojąc się Boga.
A wszystko, co czynicie, z serca czyńcie, jak dla Pana, a nie dla ludzi;
Wiedząc, że od Pana otrzymacie dziedzictwo jako zapłatę, gdyż służycie Panu Chrystusowi.
List do Kolosan 3:22-24


"W pracy nieleniwi, pałający duchem, służący Panu"
List do Rzymian 12:11


Słudzy, z całą bojaźnią bądźcie poddani panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale też przykrym. To bowiem podoba się Bogu, jeśli ktoś znosi smutki ze względu na sumienie wobec Boga, cierpiąc niewinnie. Bo cóż to za chwała, jeśli grzesząc, cierpliwie znosicie, choćby was i pięściami bito? Lecz jeśli dobrze czynicie i znosicie cierpienia, to podoba się Bogu." 1 List Piotra 2:18-20

Chrześcijanin nie bierze bez pytania.

Nikt nie powinien nic brać z pracy bez pozwolenia przełożonego, nawet jak są to darmowe próbki.

Jak to bywa u mnie w pracy, przy wizytach przedstawicieli handlowych producentów zdarza się, że rozdają tak zwane gifty.
W praktyce w przedsiębiorstwach wygląda to tak, że pracownicy biorą dla siebie prezenty które w rzeczywistości dostaje firma, więc jeżeli pracodawca nie zdecyduje się rozdzielić tego na pracowników nie powinniśmy brać takich upominków bez jego zgody.
Kiedyś moje podejście było z goła inne wobec przywiezionych rzeczy od dostawców, bo gdy były nam rozdawane takie upominki, wszyscy od razu się obsłużyliśmy i każdy wziął swoją dolę.
Dzisiaj jako osoba żyjąca w Chrystusie, uznaję, że gdybym wziął coś bez zgody pracodawcy było by to kradzieżom. Nawet jak mamy w pracy darmowe próbki, należy spytać przełożonego czy możemy się poczęstować taką rzeczą.
Na pewno takie zachowanie da dobre świadectwo w oczach szefa i niektórych współpracowników, dzięki temu możemy dać dobre świadectwo, o tym jak działa w nas Chrystus i że warto za nim podążyć.


"Sługi nauczaj, aby byli poddani swoim panom i we wszystkim się im podobali, nie sprzeciwiając się;
Niczego sobie nie przywłaszczając, ale we wszystkim okazując doskonałą wierność, aby we wszystkim zdobili naukę Boga, naszego Zbawiciela."
List do Tytusa 2:9-10
 
 

W pracy przykładem dla innych.

Bądźmy zawsze przykładem - dobrym światłem, aby przynieść dobre świadectwo działania Chrystusa w naszym życiu, aby ludzie wywyższali Ojca i Syna i chcieli Ich poznać.
[SPRAWDŹ TEŻ: JEZUS BÓG YHVH]

Ukażmy innym, że lenistwo jest grzechem i złem które przynosi szkody wszystkim w około nas, że takie zachowanie ani nie buduje, ani nie daje korzyści duchowych jak i cielesnych.


"Leniwy mówi: Lew na drodze, lew na ulicach.
Jak drzwi się obracają na swoich zawiasach, tak leniwy na swoim łóżku.
Leniwy kryje rękę pod pachę, a ciężko mu ją podnosić do ust.
Leniwy uważa się za mądrzejszego niż siedmiu odpowiadających rozsądnie."

Księga Przysłów 26:13-16
 

"Szedłem koło pola leniwego i koło winnicy nierozumnego;
A oto wszystko zarosło cierniem, pokrzywy pokryły wszystko, a kamienny mur był zburzony."

Księga Przysłów 24:30-31


"Idź do mrówki, leniwcze, przypatrz się jej drogom i bądź mądry;
Chociaż nie ma ona wodza ani przełożonego, ani pana;
To w lecie przygotowuje swój pokarm i gromadzi w żniwa swą żywność.
Jak długo będziesz leżał, leniwcze? Kiedy wstaniesz ze swego snu?
Jeszcze trochę snu, trochę drzemania, trochę założenia rąk, aby zasnąć;
A twoje ubóstwo przyjdzie jak podróżny i twój niedostatek jak mąż uzbrojony."

Księga Przysłów 6:6-11


Bądźmy mądrymi dziećmi Bożymi i nie chodźmy w ciemności tego świata.